STTK:n elinkeinopoliittinen ohjelma, Kestävä kasvu

Suomen kilpailukyvyn tasosta on paljon toisistaan eroavia näkemyksiä. Kilpailukyky ei ole suoraan mitattavissa oleva suure. Kun kustannuskilpailukyvyn ohella tarkastellaan laajempaa, reaalista kilpailukykyä, sisältyvät siihen kustannusten lisäksi esimerkiksi laatu, tuotteiden ominaisuudet, brändien houkuttelevuus, palveluketjujen saatavuus, myyntiosaaminen ja toimitusvarmuus. Kokonaisuutta voidaan tarkastella vain epäsuorasti, esimerkiksi kauppataseen ja vaihtotaseen kautta.