Tehyn kirje HUSin hallitukselle

Hyvä HUSn hallituksen jäsen,

Tehy on lähettänyt neuvottelupyynnön 10.12.2021 aamupäivällä vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvelle. Viestissä pyydettiin pikaisesti neuvottelua sen johdosta, että useiden yksiköiden tehtävälisien maksaminen uhataan käsitellä uudelleen ja vaarana on päätösten peruminen. Toistaiseksi Tehyn neuvottelupyyntöön ei ole vastattu, minkä johdosta lähestymme suoraan hallituksen jäseniä.

HUSin eri tulosyksiköiden toimialajohtajat ovat tehneet syksyn aikana päätöksiä maksaa henkilökunnalle tehtävälisiä. Tehtävälisien maksamisesta on päätetty sydän- ja keuhkokeskuksessa, vatsakeskuksessa sekä pää- ja kaulakeskuksessa. Kyse on ollut määräaikaisista tehtävälisistä ja niiden maksamisesta on ilmoitettu henkilökunnalle. Osa lisistä on jo ehditty maksaa.

Tehtävälisän maksuperusteena on kaikissa yksiköissä ollut ko. yksikköä koskeva erityinen hoitajapula sekä osastoilla aiheutunut ylikuormitus. Yksiköissä on ollut vajausta henkilöstöresursseissa useita kymmeniä prosentteja. Vajaus on ollut pitkäkestoista, jopa yli vuoden kestävää.

Alla tiedot tehtyjen päätösten ajankohdasta, yksiköstä, kestosta ja määrästä:

 • 23.9.2021               Pää- ja kaulakeskus: tehtävälisä 1.9.2021 – 28.2.2022
  • 10% tehtäväkohtaisesta palkasta
 • 22.11.2021             Sydän- ja keuhkokeskus 1.10.2021 – 28.2.2022
  • 10% tehtäväkohtaisesta palkasta
 • 26.11.2021             Vatsakeskus 1.10.2021 – 28.2.2022
  • 10% tehtäväkohtaisesta palkasta

Edellä mainitut yksikkökohtaiset päätökset on tehty HUSin hallintosäännön 42 §:n mukaisesti. Tulosalueen johtajalla on ollut päätösvalta palvelussuhteen ehdoista. Päätökset ovat myös HUSin toimintaohjeen mukaisia, jonka mukaan toimialajohtaja päättää määräaikaisista tehtävälisistä (4.4.2 Henkilöstöhallinnon muu ratkaisuvalta). Lisäksi henkilöstöpäällikkö on tarkistanut, että päätösten perustelut ovat HUSin linjauksen mukaisia.

HUSin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi on päättänyt otto-oikeuden käytöstä 30.11.2021 ja 8.12.2021 antamillaan päätöksillä. Mäkijärven mukaan otto-oikeuden käyttäminen olisi mahdollista, koska mainittuja päätöksiä ei ole asetettu kuntalain tarkoittamalla tavalla nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, jolloin niiden osalta eivät kunnan jäsenten muutoksenhakuajat ole lähteneet kulumaan. Mäkijärvi perustelee käsittelyä henkilöstön yhdenvertaisella kohtelulla ja mediatietojen perusteella vetoaa 18.11.2021 antamaansa yleispäätökseen, jonka mukaisia em. yksikkökohtaiset päätökset eivät hänen mielestään ole.

Tietojemme mukaan HUSin hallitus käsittelee asiaa 20. joulukuuta 2021. Haluamme saattaa tietoonne Tehyn käsityksen asiasta ja pyydämme, että ette peru jo tehtyjä yksikkökohtaisia päätöksiä.

Tehyn juristit ovat tehneet oikeudellisen arvion saamiemme asiakirjojen ja julkisuudessa esitettyjen HUSin kannanottojen perusteella. Tehyn tämänhetkisen käsityksen mukaan:

 • Päätökset eivät ole toimitusjohtajan otto-oikeudenpiirissä, koska päätökset on tehty hallintosäännön mukaisesti. Päätöksissä ei ole myöskään oikaisuvaatimusohjetta eikä mainintaa otto-oikeudesta.
 • Otto-oikeuden käyttämisen perusteena käytetään virheellisesti Mäkijärven 18.11.2021 tekemää yleispäätöstä, jonka maksuperuste on aivan eri kuin nyt kyseessä olevissa otto-oikeuden kohteena olevissa päätöksissä. Yleispäätöksen maksuperuste on koronapandemiasta johtuva lisätyön tarve. Muiden päätösten maksuperuste on ko. yksiköissä ollut resurssipula, joka on aiheutunut mm. työntekijöiden irtisanoutumisesta. Kyse on siis aivan eri tarkoituksiin kohdistuneista päätöksistä.      
 • Pää- ja kaulakeskuksen tehtävälisää koskeva päätös on tehty kuukausia ennen Mäkijärven 18.11.2021 tekemää yleispäätöstä ja tämän päätöksen osalta otto-oikeuden määräaika on ylitetty. Pää- ja kaulakeskuksen osalta on selvää, että päätöstä ei voida perua eikä jo maksettuja tehtävälisiä voida periä takaisin. Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu edellyttää, että päätöksiä ei peruta myöskään muiden yksiköiden osalta, joissa maksuperuste on ollut vastaava kuin pää- ja kaulakeskuksessa.
 • Päätöksiä ei muutoinkaan voida korjata lain mukaan niiden asianosaisten vahingoksi, joille etu on jo päätöksellä myönnetty. Päätökset eivät perustu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen eikä päätöksiä tehtäessä ole tapahtunut menettelyvirhettä.

Tehyn käsityksen mukaan sekä otto-oikeuden käyttäminen että mahdollinen päätösten peruminen ovat lainvastaisia toimia.

Lisäksi toiminta on erittäin huonoa työnantajapolitiikka. Yllä mainituiden yksiköiden hoitohenkilöstö on joutunut jo pidemmän aikaa joustamaan ja toimimaan vajailla henkilöstöresursseilla. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että työvuorosta puuttuneen työkaverin töitä on tehty parhaan mukaan ja äärimmilleen joustaen, jotta potilasturvallisuus ei ole vaarantunut.  

Edellä mainittujen yksiköiden toimialajohtajat ovat tehneet kuten asianmukaisesti ja vastuullisesti toimivan työnantajan edustajan kuuluukin. He ovat päättäneet toimivaltuuksiensa rajoissa maksaa henkilöstölle määräaikaista tehtävälisää.

Vt. toimitusjohtaja Mäkijärven yllättävä otto-oikeuspäätös on aiheuttanut valtavan huolen ja pettymyksen hoitohenkilöstön piirissä. Päätöstä pidetään täysin kohtuuttomana ja epäoikeudenmukaisena. Edellä mainituissa yksiköissä työskentelevä hoitohenkilöstö on joustanut ja työskennellyt poikkeuksellisissa olosuhteissa. He ovat ymmärrettävästi ilahtuneet ja myöskin luottaneet työnantajan päätökseen määräaikaisesta tehtävälisästä. Mikäli tehtävälisä nyt poistetaan tai sitä pienennetään, on menettelyllä suuri vaikutus hoitohenkilöstön motivaatioon. Myös luottamus työnantajan toimintaa kohtaan murenee. Tällainen toiminta ei ole omiaan edesauttamaan hoitajapulan ratkaisua. Päinvastoin menettelyllä saatetaan jopa vaikeuttaa tilannetta uusien irtisanoutumisten myötä.   

Mikäli vt. toimitusjohtajan tai HUSin hallituksen mielestä yksikkökohtaiset päätökset vaarantavat henkilöstön tasapuolisen kohtelun, tulee asia korjata siten, ettei kenenkään yksittäisen työntekijän palkkiota alenneta, vaan kaikille maksetaan korkeampaa palkkiota.    

Kuten viestin alussa kerroimme, olisimme mielellämme neuvotelleet asiasta HUSin toimitusjohtajan kanssa. Koska neuvottelupyyntöömme ei ole kohtuullisessa ajassa reagoitu, joudumme lähestymään HUSin hallitusta. Haluamme saattaa tietoonne, että mikäli jo tehtyjä tehtävälisää koskevia päätöksiä muutetaan siten, että ne perutaan tai hoitohenkilöstön palkkioita alennetaan, emme pysty takaamaan työrauhan säilymistä.

Pyydämme, että käsitellessänne asiaa huomioitte esittämämme juridisen ja erityisesti moraalisen arvion otto-oikeuden käyttämisestä sekä mahdollisesta päätösten perumisesta.

Joulun lähestyessä hoitohenkilöstö, jos kuka, ansaitsee työnantajalta paitsi oikeudellisesti kestäviä mutta myös jokaisen hoitajan ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä olevia päätöksiä.  

Helsingissä 15.12.2021

Millariikka Rytkönen                                                     Else-Mai Kirvesniemi

puheenjohtaja                                                               toiminnanjohtaja              

Kirje on toimitettu kaikille HUSin hallituksen jäsenille, joiden sähköpostiyhteystiedot olivat julkisesti saatavilla. Lisäksi kirje on toimitettu HUSin kirjaamoon ja pyydetty toimitettavaksi kaikille hallituksen jäsenille sekä tiedoksi vt. toimitusjohtaja Mäkijärvelle.

Ajankohtaista

13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue
12.6.2024

SuPerin Paavola: Terveydenhuollon kriisi ratkeaa vain puuttumalla vanhustenhoidon ongelmiin

Lue
11.6.2024

Puheenjohtaja Antti Palola SuomiAreena-keskusteluissa

Lue
11.6.2024

Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys

Lue
11.6.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Sovintoehdotus hyväksytty, yksityisen terveyspalvelualan lakot peruuntuvat

Lue