Grundinformation om Finlands pensionssystem

Hur finansieras Finlands arbetspensionssystem?

Arbetspensionerna är i Finland en lagstadgad del av det obligatoriska socialskyddet. Verkställandet av dem har överlåtits till pensionsförsäkrare. De samlar arbetspensionsavgifterna, administrerar dem och betalar ut dem som pensioner. Sättet att finansiera arbetspensionerna varierar en aning mellan olika pensionslagar.

Arbetspensionsavgifterna uppbärs från den anställdas lön och betalas av arbetstagare och arbetsgivare både på den privata och den offentliga sektorn. Företagare och lantbruksföretagare betalar pensionsförsäkringsavgifter från sina arbetsinkomster.

I medeltal finansieras tre fjärdedelar av de arbetspensioner som betalas åt anställda på den privata sektorn genom arbetspensionsavgifter som uppbärs samma år. En fjärdedel finansieras genom avgifter från tidigare år och avkastning från dem.

Hurdana summor handlar det om?

Den sammanlagda summan av alla arbetspensionsavgifter var år 2012 omkring 19,6 miljarder euro. Därtill finansierade staten pensioner för företagare, lantbruksföretagare, sjöfarare och statsanställda med 3,1 miljarder euro. Som pensioner betalade man sammanlagt ut 21,3 miljarder euro.

År 2012 var de totala verksamhetskostnaderna för alla pensionsförsäkrare 526 miljoner euro då man räknat bort utgifterna från investeringsverksamheten. När investeringsverksamheten räknats med var verksamhetskostnaderna omkring 638 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna som uppstår inom investeringsverksamheten finansieras på ett annat jämfört med den övriga verksamheten.

Andra verksamhetskostnader än de som uppstår av investeringsverksamhet finansieras genom en del som ingår i arbetspensionsavgiften. Verksamhetskostnaderna som finansierades med arbetspensionsavgifter var år 2012 i medeltal 2,7 procent av den totala inkomsten av pensionsförsäkringsavgifter (utan andelen från statens budget).

Hur många får pension i Finland?

I slutet av år 2011 var antalet pensionstagare 1 483 000. Av dem fick 1 433 000 egen pension och 284 000 familjepension. Av dem som fick familjepension var 263 000 änkor eller änklingar och 22 000 barn.

Närmare 1,2 miljoner pensionstagare fick enbart egen pension. Antalet personer som fick både egen pension och familjepension var 234 000 och antalet personer som fick enbart familjepension var 51 000. Av pensionstagarna bodde 63 000 utomlands.

När pensioneras man i Finland?

År 2010 var förväntningen på pensionsåldern inom pensionssystemet 60,4 år. Siffran överskrider nu för första gången 60-årsgränsen. Ökningen var jämfört med föregående år 0,6 år. Förväntningen har stigit från nivån före pensionsreformen med närmare 1,5 år, det vill säga snabbare än väntat.

Senaste artiklarna

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

6.6.2023

Ställningstagande: Heltäckande terminsavgifter skulle minska antalet internationella experter i Finland

31.5.2023

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare