STTK:laiset ammattiliitot

Ammattiliiton avulla työelämän asioita voidaan muuttaa positiiviseen suuntaan. Jäsenyys on myös parasta turvaa muuttuvassa työelämässä. Liitoissa tehdään jatkuvaa työtä, jotta lait ja sopimukset tuovat jäsenille parhaan mahdollisen hyödyn ja edut.

Jäsenenä voit aina kääntyä liittosi puoleen työelämän ongelmatilanteissa.  Apunasi ovat ammattitaitoiset lakimiespalvelut ja työpaikalla toimivat luottamusvaltuutetut. Liitot tarjoavat jäsenilleen myös apua ja opastusta erilaisissa työelämän murroskohdissa, työnhaussa, työttömyydessä, lomautuksissa, perhevapaalle jäädessäsi tai pohtiessasi kouluttautumista uudelle alalle. Paljon tietämystä on puhelinsoiton tai sähköpostin päässä.

Etsi itsellesi sopivin ammattiliitto ja liity mukaan tekemään työelämästä entistä parempaa!

 

Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esimiehet alaan katsomatta.
Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut.
http://www.proliitto.fi/

Ammattiliitto Unio

Ammattiliitto Unio on Ammattiyhdistys Nousun ja Kelan toimihenkilöiden yhdessä perustama uusi ammattiliitto. Ammattiliitto Uniolla on noin 9 000 jäsentä, jotka työskentelevät pankki- ja sosiaalivakuutusaloilla.
https://www.unioliitto.fi

ERTO

Toimihenkilöliitto ERTO ry edustaa yksityisen sektorin asiantuntijoita ja ammattilaisia. Jäsenet työskentelevät esim. logistiikka-alalla, mainos- ja markkinointitutkimusalalla, digimedia-alalla, sosiaali- ja terveysalalla, taloushallinnossa, tietotekniikan palvelualalla, järjestöissä, liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan ammateissa.
http://www.erto.fi/

Jyty

Jytyn jäsenet työskentelevät pääasiassa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnan omistamissa osakeyhtiöissä sekä yksityisillä työnantajilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyssä on noin 50 000 jäsenetä ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Jytyn keskeisiä ammattialoja ovat sihteeri- ja hallintotyö, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaaliala, kirjastoala ja koulunkäynninohjaajat.
http://www.jytyliitto.fi/

Kirkon alat ry

Kirkon alat ry edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä. Jäsenemme työskentelevät evl kirkon, ortodoksisen kirkon ja kristillisten järjestöjen sopimusaloilla.
Kirkon alat ry pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.
http://www.kirkonalat.fi

Suomen konepäällystöliitto

Suomen Konepäällystöliiton jäsenistöstä maapuolella valtaosa työskentelee energialaitoksissa, paperiteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa, merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. Valtion palveluksessa jäsenkuntamme sijoittuu merenkulku-, rajavartio- sekä puolustuslaitoksiin, kuntatyönantajan palveluksessa sairaaloissa, voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa sekä vesi- ja sähkölaitoksissa.
http://www.konepaallystoliitto.fi/

Suomen Laivanpäällystöliitto

Suomen Laivanpäällystöliitto edustaa merenkulkualan päällystöä sekä merellä että maissa.

http://www.seacommand.fi/etusivu

METO

Metsäasiantuntijoiden oma järjestö ja edunvalvoja on METO – Metsäalan Asiantuntijat.
Metsäasiantuntijat työskentelevät metsä- ja luonnonvara-alalla laaja-alaisesti mm. metsien kasvatuksen, metsien hoidon, puun korjuun ja kuljetuksen sekä jatkojalostuksen parissa.
Meton tärkein tehtävä on jäsenen edunvalvonta.
http://www.luva.fi/metsaasiantuntijat/

MVL

Meijerialan Ammattilaiset MVL on menestyvä, vahva ja luotettava liitto, joka takaa meijerialan ammattilaisten aseman meijeriteollisuudessa.

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry on ainoa liitto, joka ajaa meijerialan ammattilaisten asiaa.
http://mvl.fi

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Suomen suurinpelastusalan työntekijöiden ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.
SPALissa on noin 5 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntasektorilla pelastusalan ja ensihoidon ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Jäsenten tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, palomies-ensihoitaja, paloesimies, ylipalomies, palomestari, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä.
https://www.spal.fi/

RIA

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.

RIA-liiton tehtävänä on huolehtia rakennusalalla toimivien jäsentensä ammatillisen valmiuden kehittämisestä, jäsenkunnan työmarkkina- ja työehtosopimustoiminnasta sekä parantaa jäsentensä työnsaantimahdollisuuksia ja työskentelyedellytyksiä.
https://www.ria.fi/fin/

SuPer

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattiliitto. Superilaiset työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Superilaisia toimii myös alan yrittäjinä. http://www.superliitto.fi

Tehy

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyyn kuuluu 160 000 koulutettua alan ammattilaista tai alalle opiskelevaa. Tehyssä on jäseninä laaja kirjo alan ammattilaisia, mm. sairaanhoitajia, lähihoitajia, ensihoitajia, bioanalyytikoita, fysioterapeutteja, hammashoitajia, kätilöitä, lastenhoitajia, röntgenhoitajia, mielenterveyshoitajia, suuhygienistejä, terveydenhoitajia, osastonhoitajia ylihoitajia ja asiantuntijoita.

Tehyn jäsenet toimivat sekä julkisella sektorilla että yksityisen sektorin palveluksessa. Työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi Tehy on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija.
https://www.tehy.fi/

VvL

Vakuutusväen Liitto VvL ry on vakuutusalan asiantuntijoiden ammattiliitto. Neuvottelemme ja sovimme vakuutusalan yleissitovan työehtosopimuksen. Työehtosopimuksen piirissä ovat kaikki vahinkovakuutus-, henkivakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöissä, eläkesäätiöissä, eläkekassoissa, vakuutusalan it-palveluyrityksissä sekä meklari- ja franchising-yrityksissä työskentelevät. Vakuutusväen Liitto on rohkea ja näkyvä kaikkien vakuutusalalla työskentelevien vaikutusvaltainen edunvalvoja.
https://vvl.fi/