STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Kirjoittaja:

Minna Ahtiainen

johtaja, edunvalvonta

Profiili

Kokoomuksen puoluekokouksessa 14.-16.6.2024 käsitellään perinteiseen tapaan merkittävä määrä puoluekokousaloitteita. Niiden teemat ovat monipuolisia ja tässä STTK:n näkökulmia palkansaajien näkökulmasta keskeisiin kysymyksiin. 

Päätöksenteko

Yhteensä 212 puoluekokousaloitteesta eniten aloitteita kohdistui sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön hallinnonaloille.   

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan aloitteet käsittelevät laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja sosiaaliturvaa. Niissä tunnistetaan hyvin sote-uudistuksen keskeneräisyys ja tarve pitkäjänteiselle jatkokehitystyölle. STTK:n mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jatkamiselle on turvattava riittävät resurssit ja rahoitus. Soten rahoitusmallin on turvattava sote-palveluiden saatavuus. Rahoitusmallin toimivuutta on seurattava ja sitä koskevan päätöksenteon oltava pitkäjänteistä ja perustuttava riittävään tietoon mallin toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Sosiaaliturvan kokonaisuutta koskevissa aloitteissa tehdään esityksiä palveluiden ja etuuksien kehittämiseksi sekä kannetaan huolta muun muassa lasten, nuorten, opiskelijoiden ja omaishoitajien asemasta. STTK yhtyy tähän huoleen. Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on oltava ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvaa koskevan päätöksenteon on oltava pitkäjänteistä ja perustuttava tutkittuun tietoon ja kattaviin vaikutusarviointeihin. Hallitusohjelman sosiaaliturvaan kohdistuvat kustannusleikkaukset voivat lisätä syrjäytymistä ja sosiaalisia riskejä, jotka pitkällä aikavälillä voivat jopa kasvattaa yhteiskunnan kustannuksia. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan aloitteet kohdistuvat monipuolisesti eri puolille koulutusjärjestelmää. STTK:n mielestä hallitusohjelman tavoitteet työllisyyden vahvistamiseksi edellyttävät panostuksia työikäisen väestön osaamiseen. Hallitusohjelman linjaukset aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ja opiskelumaksujen nostamisesta heikentävät erityisesti pienituloisten mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Suomi kärsii laajasti osaajapulasta, jonka vuoksi jatkuvan oppimisen edellytyksiä työikäisille on tuettava. 

Oikeusministeriön hallinnonalalle kohdistuvat aloitteet liittyvät laajasti lainsäädännön kehittämiseen. Eniten aloitteita on tehty rikosvastuusta ja rangaistusasteikkojen kiristämisestä. Kokoomuksen naisten liitto nostaa ajankohtaisena aloitteena keskusteluun maalittamisen kriminalisoinnin. Sen mukaan jokaisen suomalaisen tulee voida tehdä työtään rauhassa ilman uhkia. STTK on samaa mieltä. Maalittaminen kohdistuu henkilöön tämän työtehtävien tai yhteiskunnallisten tehtävien vuoksi. Ilmiön kohteeksi ovat joutuneet muun muassa tuomarit, poliisit, syyttäjät, poliitikot, opettajat ja toimittajat. Työntekijän suojaa on tältä osin parannettava. 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan aloitteissa tavoitellaan muun ohella ikääntyvien työntekijöiden työllisyysasteen nostoa. STTK kannattaa tavoitetta. Erityisryhmien työllisyyden edistämisen lisäksi on tuettava kaikkien työllisten kestävän työelämän edellytyksiä. Reilut työehdot, osaamisen kehittäminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ovat avaimia sitoutumiseen, työn imuun ja arkielämän tuottavuuden kehittämiseen. Näin tuetaan samalla työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä ja mahdollistetaan pitkät työurat. 

Kokoomuksen naisten liiton aloitteessa esitetään, että puolue ryhtyy edistämään työurien tasa-arvoa koulutuksella, kehittämään tasa-arvoisia pelisääntöjä ja tarkastelemaan sukupuolten välisten palkkaerojen kehitystä. STTK kannattaa tavoitteita ja pitää myönteisenä, että aiheeseen liittyvää kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa ollaan jatkamassa valtion ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Tasa-arvon toteutumista on arvioitava laajasti hallitusohjelman lainsäädäntöhankkeiden vaikutusarvioiden yhteydessä. STTK on huolissaan siitä, että hallitusohjelman kirjaukset työsuhdeturvan heikentämisestä erityisesti määräaikaisten työsuhteiden osalta voivat muodostaa riskin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän lisääntymiselle. Myös työriitojen sovittelua koskevan hallitusohjelmakirjauksen toimeenpano voi heikentää edellytyksiä palkkatasa-arvon edistämiseen. 

STTK toivottaa kokoomusväelle hyvää puoluekokousta! 

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue