Samarbetsförfarande och arbetsgemenskap

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ihmisten moninaisuus

Utveckling av arbetsgemenskapen är nyckeln till förbättrad konkurrenskraft. Framgång förutsätter nya produkter, tjänster och tillvägagångssätt. Särskild hänsyn måste fästas på en fungerande arbetsgemenskap, på arbetstagarnas kompetens, välbefinnande, och på att förbättra förtroendet inom arbetsplatsen. Utan motiverad arbetskraft uppstår inget nytt.

Samarbete

Vi bär alla ansvaret för att upprätthålla ett gott samarbete. I detta avseende har samarbetsförfarandet en stor betydelse. Lagstiftningen ska skapa grunder för att med hjälp av ett samarbetsförfarande utveckla företagets produktivitet och verksamhet, och göra det praktiskt möjligt att införa mera lokala avtalsförhandlingar. Den lag om samarbete vi har idag är tung och svårbegriplig. Vi behöver en helt ny lag för utveckling av verksamheten på våra arbetsplatser.

Arbetsgemenskapen

Förtroendet är arbetsgemenskapens viktigaste kapital. Förtroende kan endast byggas upp genom öppenhet, diskussion och delning av information. En arbetskultur som bygger på förtroende tillåter mångfald, att varje medarbetare blir godkänd precis som hen är. Förtroende stärker arbetsgemenskapen, förbättrar välbefinnandet på arbetsplatsen och gör det lättare att komma överens i olika ärenden.
Med ett gott förtroende inom arbetsgemenskapen och med en kultur som bygger på att höra och lyssna på de anställda kommer de att våga utveckla och pröva på nya saker. Arbetet känns mer meningsfullt om man upplever sig ha möjlighet att påverka det egna arbetet och den egna kompetensen. Varje arbetstagare ska även ha möjlighet att delta i att utveckla arbetsgemenskapens spelregler och tillvägagångssätt. En nöjd arbetstagare engagerar sig för sin arbetsgivare.

Välbefinnande inom arbetslivet

Arbetet ska stöda hälsan så att den inte ger vika under arbetskarriären, utan att vi orkar allt mer och längre. Heltäckande arbetshälsovårdstjänster, en trygg och hälsosam arbetsmiljö och möjlighet till arbetstidsflexibilitet är alla faktorer som stöder orkandet. Ett bra och konsekvent ledarskap inom arbetsgemenskapen påverkar i hög grad välbefinnandet på arbetsplatsen.
Våra krafter att orka och vår förmåga att kombinera arbete med det övriga livet ställs ofta på prov i olika livssituationer. Familjeledigheter, deltidsarbete, alterneringsledighet och deltidspension är lösningar som skapar flexibilitet, och som förebygger längre avbrott i arbetskarriären.
Även en förkortad arbetstid kan i framtiden visa sig bli ett sätt att förlänga arbetskarriärerna.

Osakligt bemötande

Osakligt bemötande betyder trakasserier, mobbning och annat osakligt beteende på arbetsplatsen. Varje arbetsplats ska ha nolltolerans mot sexuella trakasserier. För att få ordning på frågorna kring osakligt bemötande och trakasserier inom arbetslivet måste arbetsgivarens skyldighet att ingripa förstärkas. Försummelser att skrida till tillräckliga åtgärder ska också följas av sanktioner.