Yhteistoiminta ja työyhteisöt

Työyhteisöjen kehittäminen on avain kilpailukyvyn parantamiseen, sillä menestys edellyttää uusia tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. Työyhteisöjen toimivuuteen, työntekijöiden osaamiseen, hyvinvointiin ja luottamuksen vahvistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilman motivoituneita työntekijöitä ei synny uutta.

Hyvinvoiva työyhteisö

Yhteistoiminta

Vastuu yhteistyön ylläpitämisestä kuuluu meille jokaiselle. Tässä yhteistoiminnalla on suuri merkitys. Lainsäädännöllä pitää luoda puitteet tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen yhteistoiminnan avulla sekä mahdollistaa paikallisen sopimisen lisääminen käytännössä. Nykyinen yhteistoimintalaki on raskas ja vaikeaselkoinen. Tarvitaan kokonaan uusi laki työpaikan toiminnan kehittämisestä.

Työyhteisöt

Luottamus on työyhteisöjen tärkeintä pääomaa. Luottamuksen rakentaminen vaatii avoimuutta, keskustelua ja tiedon jakamista. Luottamukselle rakentuva työkulttuuri sallii ihmisten moninaisuuden ja jokainen hyväksytään osaksi työyhteisöä juuri sellaisena kuin hän on. Luottamus vahvistaa työyhteisöä, lisää työhyvinvointia ja edesauttaa asioista sopimista.

Kun työyhteisön luottamus on kunnossa ja työntekijöitä kuunnellaan, he uskaltava kehittää ja kokeilla uusia asioita. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja osaamiseen lisää työn mielekkyyttä. Jokaisen työntekijän pitää saada osallistua myös työyhteisön yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen kehittämiseen. Tyytyväinen työntekijä sitoutuu työnantajaansa.

Työhyvinvointi

Työn pitää tukea terveyttä niin, ettei se terveys petä kesken työuran, vaan jaksamme entistä pidempään ja paremmin. Kattavat työterveyspalvelut, turvallinen ja terveellinen työympäristö ja mahdollisuus työaikajoustoihin tukevat jaksamista. Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen työyhteisössä vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin.

Erilaiset elämäntilanteet haastavat jaksamistamme sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Perhevapaat, osa-aikatyö, vuorotteluvapaa ja osa-aikaeläke tarjoavat joustoa ja ennaltaehkäisevät pidempiä työurakatkoksia. Työajan lyhentäminen voi tulevaisuudessa myös olla keino työurien pidentämiseen.

Hyvinvointia työpaikalla

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä työpaikoilla. Jokaisella työpaikalla pitää ottaa nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään. Työnantajan velvollisuutta puuttua on tiukennettava, jotta epäasiallinen kohtelu ja häirintä työelämässä saadaan kuriin. Riittävien toimenpiteiden laiminlyönnistä on myös seurattava sanktiot.