Effektiv intressebevakning

Vår uppgift är att finnas med överallt där man fattar beslut som påverkar våra medlemmars välfärd och livskvalitet. Vår intressebevakning syftar till att påverka samhällets beslutsfattning, och att delta i utvecklingen av vår lagstiftning i vår egenskap som part i avtalsrörelsen. Vi är en förnyelseinriktad och politiskt mångfacetterad organisation som aktivt samarbetar med olika samhälleliga aktörer.

Vi ger inte ekonomiskt stöd till partipolitisk verksamhet, och transparent lobbying är ett av våra viktiga värden.

Ömsesidiga överenskommelser

Finland är ett avtalssamhälle. Det betyder att man söker ett så brett engagemang som möjligt för många av de faktorer som är centrala för vårt samhälles utveckling. Denna förhandlingsmodell kallas en trepartsförhandling. Den bygger på att såväl löntagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, som landets regering tillsammans engagerar sig för att främja de gemensamma målsättningar man ömsesidigt kommit överens om vid förhandlingar.

Avtalen föregås alltså av förhandlingar där respektive part driver sina egna målsättningar. Det slutliga avtalsresultatet är alltid en kompromiss av parternas olika målsättningar. Med samarbete når man emellertid alltid flera och långsiktigare beslut än vad vilken som helst av parterna enskilt skulle kunna uppnå.

Ihmiset sopimassa

Nära dig

Förtroendemännen och arbetsskyddsombuden, dvs. företagens personalrepresentanter, är de personer som på bred front utvecklar arbetsgemenskapen tillsammans med arbetsplatsens ledning. De är personer som företagets anställda på sin arbetsplats har valt för dessa uppdrag, och de har en direkt länk till det egna fackförbundet. Man kunde egentligen kalla personalrepresentanterna arbetslivets databanker, eftersom de känner den egna branschens arbetsvillkoren som sina egna fickor.

Effektiv regionverksamhet

STTK:s regionala och lokala verksamhet samlar de olika branschernas fackföreningsrepresentanter. Verksamheten har som uppgift att verka för en mångsidig och hållbar utveckling på olika håll i Finland, för att garantera att det även i framtiden finns arbete för oss finländare. I denna påverkning ingår också de olika vardagliga ärenden som medlemmarna kan ha, som boende, välfärdstjänster, utbildning, hindrande av utslagning och till exempel trafikpolitik.

STTK är en konsekvent och målinriktad aktör, med en röst hörs och som man lyssnar på i samhällsdebatten.

Internationell påverkning

Allt flera av de beslut som berör oss fattas utanför Finlands gränser. Bland annat färdigställs en stor del av arbetslagstiftningen inom EU, där man också i allt högre grad skriver de bindande avtal eller rekommendationer som styr verksamheten. STTK deltar i det internationella samarbetet. Vi inriktar oss speciellt på intressebevakning inom Europa med närområden, men även globalt. Detta samarbete garanterar en större genomslagskraft för de målsättningar som vi anser vara viktiga.