Hallitusohjelman vaikutukset työntekijän oikeuksiin ja toimeentuloon

Hallitusohjelma sisältää useita työntekijän oikeuksia ja toimeentuloa heikentäviä esityksiä.

Rajoitukset neuvottelujärjestelmään ja lakko-oikeuteen

Palkantarkistusten enimmäistaso sidotaan vientialojen palkankorotuksiin sovittelussa.

Suojelutyön järjestämisestä ristiriitatilanteissa säädetään lailla.

Poliittista työtaisteluoikeutta rajoitetaan vuorokauden mittaisiin mielenilmauksiin.

Tukityötaistelut tuodaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin, tukilakkojen suhteellisuusarvioinnista sekä vaikutusten rajaamisesta työriidan osapuoliin säädetään lailla.

Laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa korotetaan. Alaraja 10 000 euroa ja yläraja 150 000 euroa.

Työntekijälle säädetään henkilökohtainen 200 euron seuraamusmaksu työtuomioistuimen laittomaksi tuomitseman lakon jatkamisesta.

Työlainsäädännöstä poikkeamismahdollisuuksia yrityskohtaisella työehtosopimuksella laajennetaan ja paikallista sopimista koskevaa lainsäädännön ja työehtosopimusten turvaa työntekijöille heikennetään.

 • Jatkossa sopijaosapuolena paikallisessa sopimisessa ei tarvitse olla liiton kouluttama luottamusmies. Riski on, että sopimisella alitetaan lain ja työehtosopimusten turvaama työehtojen vähimmäistaso ja päädytään työehtojen kurjistamiseen perustuvaan epäterveeseen kilpailuun työmarkkinoilla. Epäselvää on, miten työntekijöiden puolesta neuvottelevan henkilöstöedustajan toimintaedellytykset ja osaaminen turvataan, miten sopimuksia koskevat riidat ratkaistaan tai kuka maksaa riitojen ratkaisusta aiheutuvat kustannukset.
 • Hankesivu: Hallituksen esitys paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi
 • Työryhmän toimikausi 3.7.2023-14.2.2024
 • Lausuntokierros 1.3.-12.4.2024
 • Hallituksen esitys 06/2024
 • Lakien voimaantulo 1.1.2025

Heikennykset työsuhteen ehtoihin

Vuoden mittaiselta määräaikaiselta työsopimukselta ei jatkossa edellytetä erityistä perustetta.

 • Muutos lisää todennäköisesti työsopimusten perusteetonta ketjuttamista ja siten työelämän epävarmuutta sekä vähentäisi toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin ja naisiin. Muutos voi lisätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää, sillä nykyisinkin merkittävä osa syrjintätilanteista liittyy määräaikaisiin työsuhteisiin.
 • Valmistelu ei ole vielä käynnistynyt

Lomautusilmoitusaikaa ja siihen liittyvää palkanmaksuvelvollisuutta lyhennetään seitsemään päivään työehtosopimuksen määräyksestä riippumatta.

 • Nykyisin lomautusilmoitusaika on lain mukaan 14 päivää. Ilmoitusaika on kirjattu myös osaan työehtosopimuksia. Työntekijän varautumisaika toimeentulon heikkenemiseen lyhenee. Samalla puututaan työehtosopimusosapuolten sopimusautonomiaan, kun lailla vaikutetaan olemassa olevien sopimusten sisältöön.
 • Valmistelu ei ole vielä käynnistynyt

Ensimmäinen sairauspoissaolopäivä säädetään palkattomaksi omavastuupäiväksi.

 • Muutos on kohtuuton tulonmenetys työntekijälle ja lisää sairaana töihin tulemista.
 • Valmistelu ei ole vielä käynnistynyt

Työntekijän henkilöperusteista irtisanomissuojaa heikennetään. Jatkossa työntekijän henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää asiallinen syy, kun nyt edellytys on asiallinen ja painava syy.

 • Muutos heikentää merkittävästi työsuhdeturvaa. 
 • Valmistelu ei ole vielä käynnistynyt

Yhteistoimintalain soveltamisala rajataan koskemaan vähintään 50 työntekijää työllistäviä yrityksiä ja lain muutosneuvottelujen vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään puolella.

 • Tällä hetkellä yhteistoimintalakia sovelletaan vähintään 20 työntekijän yrityksiin. Muutos jättää valtaosan työpaikoista työntekijöiden ja työnantajien yhteistoiminnan ja työelämän kehittämisen ulkopuolelle, sekä heikentää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia yrityksissä. STTK on esittänyt soveltamisalan laskemista 10 työntekijään.
 • Irtisanomisia koskevien muutosneuvottelujen vähimmäisneuvotteluaikoja leikattaisiin puolella, mikä heikentää merkittävästi neuvotteluiden merkitystä ja mahdollisuutta käydä aitoa keskustelua irtisanomisten vaihtoehdoista.
 • Hankesivu: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoimintalain muuttamisesta
 • Työryhmän ensimmäinen toimikausi on 11.12.2023-20.6.2024 ja toinen toimikausi 1.1.2025-31.3.2025

Työsopimuslain takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä ja yhteisöiltä työehtosopimuksen määräyksestä riippumatta.

 • Takaisinottovelvollisuus on nyt neljä tai kuusi kuukautta työsuhteen keston mukaan. Muutos heikentää työsuhdeturvaa. Kirjaus puuttuu myös työehtosopimusosapuolten sopimusautonomiaan. 
 • Valmistelu ei ole vielä käynnistynyt.

Heikennykset etuuksiin ja turvaan

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa heikennetään porrastaen. Kahdeksan työttömyysviikon jälkeen tuki laskee 80 prosentin ja 34 viikon jälkeen 75 prosentin tasolle.

Työttömyysturvan työssäoloehtoa pidennetään 12 kuukauteen.

 • Muutos hankaloittaa mahdollisuutta päästä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin ja lisää toimeentulo-ongelmia työttömyyden aikana. Yhdessä määräaikaisuuksien helpottamisen kanssa tämä voi myös vahvistaa työelämän epävarmuutta ja siirtää työttömiä muiden sosiaaliturvaetuuksien piiriin.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annettu 12.10.2023.
 • Vahvistettu 28.12.2023.
 • Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla
 • Lakien voimaantulo 1.1.2024.

Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan.

 • Muutos heikentää osalla työttömyysturvan tasoa ja on erityisen ongelmallinen pienituloisille ja epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville.  Muutos lisää toimeentulo-ongelmia ja johtaa työttömien ”luukuttamiseen”, koska he saattavat joutuvat hakemaan myös muita sosiaaliturvaetuuksia toimeentulonsa turvaamiseksi
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annettu 12.10.2023.
 • Vahvistettu 28.12.2023.
 • Lakien voimaantulo 1.1.2024.
 • Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Lomakorvaukset jaksotetaan, omavastuupäivien määrää nostetaan viidestä päivästä seitsemään päivään, työssäoloehdon kertyminen palkkatuetussa työssä lakkautetaan, lapsikorotukset poistetaan, ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä ja suojaosista luovutaan.

 • Muutokset heikentävät työttömyysturvan tasoa ja on erityisen ongelmallinen pienituloisille ja epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville. Muutokset lisäävät toimeentulo-ongelmia.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annettu 12.10.2023.
 • Vahvistettu 28.12.2023.
 • Lakien voimaantulo 1.1.2024. Suojaosan- ja lapsikorotuksen poisto voimaan 1.4.2024.
 • Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Aikuiskoulutustuki lakkautetaan 1.8.2024 alkaen.

Vuorotteluvapaa lakkautetaan.

#kohtuus kaikessa

Uutinen

Työttömyysturvaan ja asumistukeen lisäheikennyksiä huhtikuun alussa

| 1.4.2024

Hallituksen hallitusohjelma sisältää useita suuria heikennyksiä eri sosiaaliturvaetuuksiin. Osa leikkauksista on astunut voimaan jo 1.1.2024 alkaen ja osa... Lue lisää

Tiedote

STTK:n puheenjohtaja: Hallitus, elinkeinoelämä ja yrittäjät haluavat tyrmäysvoiton suomalaisesta ammattiyhdistysliikkeestä

Antti Palola | 7.3.2024

Ensi viikolla on ilmoitettu alkavaksi useiden ammattiliittojen kaksi viikkoa kestävät poliittiset työtaistelut. Myös niitä tukevista lakoista on annettu... Lue lisää

Uutinen

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Riina Nousiainen | 26.2.2024

Hallitusohjelmaan on kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen. Tässä Q & A -tekstissä avaamme sitä, mistä on kyse. Mikä on aikuiskoulutustuki?  ... Lue lisää