Socialskydd

palkitseminen

I vårt finländska välfärdssamhälle få ingen bli lämnad och övergiven. Ett system som skapar social trygghet ska kunna garantera alla medborgare tillräcklig utkomst i olika livssituationer, till exempel vid arbetslöshet, sjukdom, familjeledighet och ålderdom. Hörnstenarna för vår socialtrygghet ska även i fortsättningen bestå av dels arbete, dels arbetsincitament.

Arbets- och sociallagstiftningens utveckling

Den brytningsfas vi idag upplever inom arbetslivet utmanar även det finska socialskyddet. Dagens arbetsuppgifter försvinner, nya föds, och de vedertagna formerna för hur vårt arbetsliv ser ut faller isär. Vårt nuvarande system är byråkratiskt, tjänsterna splittrade, och individens möjligheter att påverka är små. Socialskyddet måste utvecklas till ett allt mer stimulerande system som i allt högre grad tar hänsyn till individuella behov och utmaningar.

Nollavtalen och de existerande avtalsbegräsningarna som gäller variabel arbetstid tryggar inte i tillräcklig mån arbetstagarnas situation. Därför måste arbetsavtalslagen utvecklas så att den bättre än idag skyddar våra arbetsförhållanden, och lagstiftningen måste innehålla krav på etablerad arbetstid. Arbetstagare som arbetar i deltid måste få större möjligheter än idag att ta emot annat arbete.

Arbetslivsförändringarna leder till att allt fler arbetstagare sannolikt i framtiden kommer att sysselsätta sig som egenföretagare, på frilans eller med hjälp av stipendier. Ett allt bredare spektrum av olika arbetsformer gör det i sin tur allt viktigare att ta hänsyn till dem som sysselsätter sig själv när man utvecklar arbets- och sociallagstiftningen.

Pension skapar trygghet

Det finska arbetspensionssystemet är i grunderna gott och kräver inga stora revisioner beträffande sina inriktningar. Men för att även i framtiden fortsätta kunna betala ut pension måste pensionssystemet ändå utvecklas i takt med de krav som vårt föränderliga samhälle ställer. Framför allt är det faktorer som en stigande livslängd hos befolkningen, en åldrande befolkning och en sjunkande nativitet som utmanar vårt arbetspensionssystem. Vårt mål är att få finansieringen av våra arbetspensioner i balans. De ungas position inom arbetslivet, samt sysselsättningen av unga och invandrare är faktorer med stor betydelse.

Arbetspensionen, invaliditetspensionen, det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet och arbetstagarnas grupplivförsäkringar baserar sig på den lön vi får när vi arbetar. Våra socialskydds- och pensionssystem finansieras till en del av löntagarna själva. Därför är det viktigt att vi deltar i den beslutsfattning som gäller dessa.