Beslutsfattning och beredning

Fackföreningsrörelsens verksamhet bygger på principerna för en representativ demokrati. Varje aktör som deltar i centralorganisationens beslutsfattning har genom val utsetts för sitt uppdrag, och har därmed fått sitt befullmäktigande av medlemskåren i det egna förbundet.

Representantskap och styrelse

STTK:s representantskap som består av 60 medlemmar sitter på den högsta beslutande makten. Representantskapet fastställer förbundets centrala riktlinjer. Det sammanträder två gånger om året, och har en verksamhetsperiod på fyra år. Representantskapets konstituerande möte väljer STTK:s ordförande och styrelse, samt representantskapets ordförandeskap.

STTK:s styrelse är inför representantskapet ansvarig för förbundets verksamhet. Styrelsen bereder de ärenden som representantskapet behandlar, och den verkställer representantskapets beslut. Styrelsen godkänner de förhandlingsresultat som nås inom STTK:s förhandlingsverksamhet. Den fattar även beslut som gäller verksamheten vid STTK:s byrå. Styrelsen sammanträder månatligen. Styrelsens arbetsutskott som består av delegater från STTK:s största fackförbund deltar i beredningen av styrelsens ärenden.

Byrån

STTK:s byrå är förbundsordförandes ”verktyg” inom intressebevakning, förhandlingar och samhällspåverkning. Byråns personal består av experter inom olika områden, och de har som uppgift att förverkliga styrelsens linjedragningar. Dessutom har STTK kommittéer och beredningsgrupper som består av experter från de olika fackförbunden. Kommittéerna och beredningsgrupperna behandlar och bereder olika ärenden som gäller intressebevakning och förbundets verksamhet.

Antti Palola