STTK:s enkät: Finländare tror inte på att lönejämställdhet uppnås i arbetslivet

Kvinnornas årslön betalad den 31 oktober.
Minskandet av löneklyftan mellan män och kvinnor sker extremt långsamt i Finland. Enligt Statistikcentralens inkomstnivåindex får kvinnorna i Finland i medeltal en lön som är 82,9 procent av den lön som männen får. För ett år sedan var siffran 82,4 procent. STTK påminner om problemet genom att fira Kvinnornas lönedag på en dag då kvinnornas årslön betalats. I år infaller den dagen den 31 oktober.

– Löneskillnaden som saknar grund är ett segt problem, vars orsaker man känner till och som kan påverkas. De konkreta åtgärderna för att rätta till problemet har ändå varit otillräckliga, påpekar STTK:s chefsekonom Ralf Sund.

Enligt enkäten som STTK låtit utföra tror en klar majoritet av finländarna att lönejämställdheten inte kommer att uppfyllas i arbetslivet. Av andelen kvinnor tror 95 procent inte på att lönejämställdheten uppfylls, medan motsvarande siffra bland män är 70 procent. På den egna arbetsplatsen upplevdes situationen som ljusare. Av männen angav 73 procent och av kvinnorna 45 procent att lönesättningen på den egna arbetsplatsen var jämlikare än i Finland i allmänhet.

Män och kvinnor vill främja lönejämställdhet på olika sätt

Män och kvinnor skulle främja lönejämställdhet på olika sätt. Enligt de kvinnor som besvarat enkäten bör löneförhöjningar riktas till kvinnodominerade branscher. Även lönekartläggningar och jämställdhetsplaner på arbetsplatsen ansågs vara effektiva.

– I jämställdhetslagen har man berett ändringar gällande precisering av lönekartläggningar. De borde träda i kraft så fort som möjligt, anser Sund.

De manliga enkätdeltagarna ansåg att en jämlikare delning av familjeledigheterna mellan män och kvinnor är ett effektivt sätt att främja lönejämställdheten.

– Männens svar bevisar att det finns vilja att hålla familjeledigt, men att många kanske inte har en verklig möjlighet att bli hemma med barnet. Kvinnorna håller alltjämt största delen av familjeledigheterna. Det här påverkar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, lönerna och pensionerna. Situationen är ojämlik för både män och kvinnor. En jämlikare fördelning av ledigheterna bör främjas genom att reformera systemet. Målet bör vara en 6+6+6-modell.

Minskandet av löneklyftorna gynnar hela samhället

Jämställdheten mellan könen är ett allmänt erkänt grundläggande värde i Finland. I fråga om löner har uppnåendet av jämställdhet ändå blivit halvvägs. Finländska män och kvinnor deltar nästa lika mycket i arbetslivet, kvinnors utbildningsnivå är hög, men utbildningen speglar sig inte i kvinnornas löner.

– STTK anser att all potential bör fås jämlikt i bruk och man bör få en saklig ersättning för kunnande. En minskning av löneskillnaderna borde inte ses som en utgift, utan som en investering i framtiden. Samtidigt gynnar det hela samhället. Lagstiftningen förpliktar redan nu att betala lika lön för lika och likvärdigt arbete, påminner Sund.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik