Finland i världen

De finländska löntagarnas ställning bestäms på flera olika sätt genom samarbetet och ekonomin på ett internationellt plan.

ilmasto

Flera finländska arbetsgivare arbetar internationellt och lagstiftningen i arbetslivet görs ofta via internationella aktörer som EU eller ILO. Dessutom är många frågor som rör löntagarnas ställning, såsom invandring eller klimatförändringen, inte längre förenliga med de nationella gränserna, vilket gör det internationella samarbetet allt viktigare i fråga om att utveckla arbetslivet.

Invandring

Inträde i arbetslivet är av avgörande betydelse för invandrarnas integration. I de flesta fall arbetar invandrarna inom privata servicesektorer med lågavlönade arbetsuppgifter. Det finns också ett stort antal högutbildade sakkunniga, även om det ofta är svårt för invandrare att få sysselsättning i uppgifter som motsvarar deras utbildning. Ofta erkänns examina som avlagts utomlands inte i Finland.

För invandrare är atypiska anställningar särskilt vanliga. Särskilt invandrarkvinnornas sysselsättning är svag och därför bör fler av dem fås in i arbetslivet för att främja integrationen och öka sysselsättningsgraden.

STTK lovar att stödja invandrares tillträde till det finländska arbetslivet. Vi ger invandrarna information om spelreglerna i arbetslivet och om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter. Vi främjar likabehandling av arbetstagare på arbetsplatserna.

Klimatförändringen

Klimatförändringen har kommit i fokus i det internationella samarbetet och den påverkar redan ländernas ekonomier och politik på många olika sätt. Detta tvingar ekonomin och arbetslivet att förändras, men samtidigt ger det nya möjligheter till investeringar och arbetstillfällen inom de nya sektorerna.

För att upprätthålla sysselsättningen är det viktigt att förutse vilken typ av kompetens, utbildning och omställningsskydd som behövs för att växla om till ett koldioxidsnålt samhälle. Klimatpolitiska åtgärders effekter och sätt att främja sysselsättningen måste utredas i samarbete med arbetslivet.

Internationella regler för arbetslivet

STTK är medlem i flera olika internationella organisationer vars arbete för ett rättvist arbetsliv och en rättvis lön direkt eller indirekt gäller även finländska löntagare.

Finland anslöt sig till Internationella arbetsorganisationen ILO 1920 och har i likhet med de övriga nordiska länderna godkänt flera ILO-konventioner och rekommendationer. Den finländska arbetsrätten har i årtionden byggts på grundläggande principer i arbetslivet som grundar sig på ILO:s konventioner. Till dessa hör bland annat skyddet av arbetstagaren, en förmånsregel som möjliggör bättre avtal, föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt.

Europeiska unionen påverkar i stor utsträckning det finländska samhället och arbetslivet. Den nya lagstiftningen om arbetslivet och stärkandet av EU:s avtals- och förhandlingssystem (social dialog) kompletterar de finländska löntagarnas intressebevakning och ger dem rättigheter inom hela EU. EU är också ett verktyg för att påverka globala frågor som kampen mot klimatförändringen eller orsakerna till flyktingskap. I dessa frågor är Finland för litet för att ensamt skapa lösningar.

I Bryssel drivs intressebevakningen för finländska löntagare av FFC:s och STTK:s gemensamma representation FinUnions och Europeiska fackliga samorganisationen ETUC.

Vi samarbetar nära med de nordiska löntagarorganisationerna i olika internationella frågor. I det nordiska samarbetet är vi också medlem i Nordens fackliga samorganisation NFS.

Fackföreningsrörelsens världsorganisation är Internationella Fackliga Samorganisationen ITUC, som grundades 2006, och som dess medlem deltar STTK i hanteringen av globala frågor.