työsopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään sopimuksessa sovittua työtä työnantajalle palkkaa ja muita etuja vastaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Edellä todetun työsuhteen tunnusmerkistön täyttyessä työtä tekevään henkilöön sovelletaan laajasti työoikeudellista sääntelyä. Jos tunnusmerkistö ei täyty, on kysymyksessä muu työn tekemistä koskeva oikeussuhde kuten esimerkiksi itsenäinen toimeksiantosuhde. Itsensä työllistäjiin ja yrittäjiin ei sovelleta työlainsäädäntöä.

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen työsopimus on pätevä.

Työsopimuksessa sovitaan työn tekemisen keskeisistä ehdoista. Työsopimukseen kirjataan töiden aloituspäivä ja määräaikaisen työsopimuksen osalta myös päättymispäivä. Työsopimuksessa määritellään pääasialliset työtehtävät ja työntekopaikka sekä työstä maksettava palkka. Mahdollisesta koeajasta on sovittava työsopimuksessa. Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa työsuhteessa sovellettava työehtosopimus.

Lausunto

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, Akava ja STTK lausunto muistiosta”Matalan kynnyksen ratkaisumekanismi työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvetotilanteisiin”

Inka Douglas | 31.3.2023

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät erittäin tärkeänä, että matalan kynnyksen oikeussuojakeinojen valmistelu jatkuu seuraavalla hallituskaudella. Inka DouglasSTTK... Lue lisää

Lausunto

Henkilöstön aseman turvaaminen yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa – hallituksen esitysluonnos

Katariina Sahlberg | 17.8.2022

STTK:n ja SAK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) sekä... Lue lisää

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Inka Douglas | 23.6.2022

SAK:n ja STTK:n lausunto Yleiset huomiot Hallitusohjelman tavoite työntekijöiden aseman parantamiseksi on tärkeä ja kannatettava. Esitys ei toteuta... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Työsopimuslain aiheuttamat muutokset tuskin merkittäviä

| 12.11.2018

STTK:n hallitus keskusteli tänään maan hallituksen esityksestä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi pienissä yrityksissä. STTK:n hallitus arvioi, että esitys ei... Lue lisää

Tiedote

STTK: Hallituksen kompromissiesitys irtisanomislaiksi luo edellytykset järjestöllisten toimien keskeyttämiseen, ei lopettamiseen

Antti Palola | 26.10.2018

STTK:n hallitus keskusteli maan hallituksen esityksestä, jolla pyritään irtisanomiskiistan ratkaisemiseen ja järjestöllisten toimien lopettamiseen. STTK:n hallitus totesi, että... Lue lisää

Tiedote

STTK: Työelämä eriarvoistuu työsopimuslain muutosesityksillä

| 5.7.2018

STTK ei kannata hallituksen kehysriihessä päätettyä työsopimuslain henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen muuttamista. Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman esityksen tavoitteena on... Lue lisää