La Carita-stiftelsen och SuPer belönade fyra arbetsplatser som har utmärkt sig för god äldreomsorg

Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer har tillsammans med La Carita-stiftelsen beviljat hederspris till fyra arbetsplatser som har utmärkt sig för god äldreomsorg. Priset delades ut till serviceboendet Koivukoti från Kittilä, Koukkuniemen vanhainkoti (Havula, avdelning 5) från Tammerfors, Soites bedömningsteam för hemvårdens verksamhetsstyrning från Karleby och Alvinahemmet från Närpes.

Serviceboendet Koivukoti, Kittilä

Koivukoti har en enhet för minnessjuka, understött boende och fyra enrumslägenheter för personer med flera funktionshinder. Målet är att upprätthålla de boendes dagliga funktionsförmåga och att säkerställa nödvändig vård. Vården planeras tillsammans med de boende, närstående och vårdgivare. Varje boende har två egenvårdare och vid inflyttning till serviceboendet utvärderas den boendes servicebehov med hjälp av en Rai-bedömning. I verksamheten betonas motion, funktionalitet och estetik i enlighet med egna resurser. Verksamheten har utvecklats systematiskt och arbetsnöjdhetsundersökningar, personalmöten och utvecklingsdagar utgör en del av arbetet. De anställda har möjlighet till fortbildning utifrån sina arbetsuppgifter och eget intresse.

Havula, avdelning 5, Koukkuniemen vanhainkoti, Tammerfors

Avdelningen är en långvårdsenhet där de boende i sina hem bemöts som jämlika medmänniskor. Alla boende har en egenvårdare som ansvarar för familjesamarbetet, utvärderingar, vårdplan och mediciner. Den boende deltar enligt resurser och förmåga i genomförandet av en Rai-bedömning och vårdplan. Rätt till självbestämmande i vårdplanen innebär att den boendes vanor och världssyn respekteras. Vid palliativ vård är målsättningen smärtfrihet för den döende och en vårdares närvaro. Personalen har sina egna ansvarsområden, där var och ens individuella styrkor beaktas. Arbetsplatsen är flexibel och respektingivande, och verksamheten styrs enligt gemensamma värderingar: individualitet, mänsklighet, gemenskap och innovation.

Bedömningsteamet för hemvårdens verksamhetsstyrning, Soite, Karleby

Teamets uppgift är att bedöma de boendes servicebehov under cirka fyra veckors tid. Arbetet inkluderar klientens övergripande vård i alla områden av livet. Man gör upp en vård- och serviceplan för klientens hemvård, i vilken hen själv deltar. Klienternas livsåskådning respekteras och deras önskemål kartläggs. Närstående uppmuntras att delta i behandlingen tillsammans med bedömningsteamet. Det mångprofessionella och självstyrda teamet samarbetar t.ex. med den palliativa polikliniken, värdetjänsterna, bäddavdelningen och socialtjänsten. Många av bedömningsteamets klienter klarar sig tack vare verksamheten längre hemma på egen hand.
Varje vårdgivares specialkompetens och intressen har fastställts och utnyttjas till klienternas förmån. De anställda deltar i kompletterande utbildning enligt sina behov och deras åsikter och färdigheter värderas. Teamets värden utgörs av kund- och resursorientering, öppenhet och rättvisa och de återspeglas i det dagliga arbetet. Teamet har fått god kundåterkoppling.

Alvinahemmet, Närpes

Alvinahemmet är ett stort äldreboende med 43 platser. Kundservicen är i centrum i verksamheten och vården har utvecklats betydligt under de senaste två åren. En av de mest centrala förändringarna har varit att klienten vårdas så mycket som möjligt av samma vårdare, vilket gör denne till en expert vad gäller klientens behov.

Klientens åsikter och hem respekteras, liksom även närståendes och arbetskamraters åsikter och livssituationer. Arbetssättet är aktiverande: rehabilitering och rekreation, såsom utflykter och temadagar, ordnas ofta. De närstående är nära involverade i vården och vårdplansdiskussionerna. Samarbete sker med såväl organisationer som förskolor och församlingen. De anställdas yrkesetik är hög ochverksamheten styrs av en gemensamt utvecklad värdegrund. De närstående har även de noterat den åstadkomna förändringen.

La Carita-stiftelsens målsättning är att främja hälsa och välfärd hos äldre och åldrande i Finland. Stiftelsen har i samarbete med SuPer beviljat hederspris för god äldreomsorg sedan år 2006.
SuPer har nästan 90 000 medlemmar som arbetar inom social- och hälsovården samt fostran inom den offentliga och privata sektorn.

Mer information:
SuPers sakkunniga Soili Nevala (för Koivukoti, Koukkuniemi och Soites bedömningsteam) tfn 050 385 4130 (på finska)
SuPers sakkunniga Mervi Lehtinen (för det svenskspråkiga Alvinahemmet), tfn 050 515 1366 (på svenska)

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag