STTK:s styrelse godkände förslag till avtal om stärkt konkurrenskraft

Kilpailukykysopimus

Förslaget till avtal om stärkt konkurrenskraft nåddes efter långa och svåra förhandlingar. STTK uppskattar att resultatet är tillfredsställande. STTK:s styrelse beslöt att godkänna förhandlingsresultatet förutsatt att alla parter är med. Avtalet om stärkt konkurrenskraft ersätter de åtgärder som regeringen berett inom ramen för ett konkurrenspaket. Regeringen kommer också att avstå från att bereda speciallag för att främja lokalt förhandlande.

Under förhandlingarna har STTK upprepade gånger betonat att det behövs stabilitet och förutsägbarhet på den finländska arbetsmarknaden – inte gräl och konflikter.

– Finlands konkurrenskraft, finländskt arbete och välfärdsstatens framtid är viktiga frågor för de finländska löntagarna. I och med avtalet om stärkt konkurrenskraft skulle ansvaret för framtidens Finland fördelas rättvisare än vad som skulle vara fallet om tvångslagarna trädde i kraft, konstaterar ordförande Antti Palola.

Alternativlös dikteringspolitik passar enligt Palola inte för Finland.

– Vi har även i fortsättningen orsak att värna om trepartsförhandlingskulturen där man söker en lösning vid förhandlingsborden genom att respektera olika parters åsikter.

Det resultat som nu förhandlats fram består av att de nuvarande

kollektiv- och tjänstekollektivavtalen förlängs med ett år. Dessutom ingår åtgärder för att stärka konkurrenskraften och främja lokalt förhandlande i överenskommelsen.

– Det är viktigt att främja lokalt förhandlande, men det förutsätter att de anställdas representanter får en bättre ställning. I slutändan kan framsteg gällande lokalt förhandlande nås genom konsensus. Både arbetsgivarna och de anställda måste kunna lita på att det lokala förhandlandet är rättvist och att båda parterna hörs. Till det här behövs den trygghet som kollektiv- och tjänstekollektivavtalen erbjuder

Det som enligt STTK är positivt i förhandlingsresultatet är att man fick till stånd förbättringar i de anställdas omställningsskydd och i arbetshälsovården i ekonomiskt svåra tider. Även nivån på arbetspensionsavgiften slogs fast fram till år 2021.

STTK är en aning oroad över förväntningarna som laddades upp inför förhandlingarna som tagit flera månader.

– Företagens konkurrenskraft förbättras inte enbart genom att sänka lönekostnaderna och försämra löntagarnas förmåner. Landets regering bör omgående genomföra strukturreformer som utvecklar det finländska samhället och riktade åtgärder till exempel för att förbättra sysselsättningen och produktiviteten. De här frågorna är i en nyckelställning från den finländska konkurrenskraftens och tillväxtens synvinkel. Även företagen har orsak till bevis: man behöver investeringar, nya produkter och satsningar i kunnande och produktutveckling samt mod att söka sig till den internationella marknaden, presenterar STTK:s ordförande Palola.

Tilläggsuppgifter i STTK: ordförande Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram