Fackförbunden i framtiden

Fackförbundets uppgift är att förändra arbetslivet i positiv riktning och utveckla samhället i enlighet med principerna om jämlikhet och jämställdhet.

Fackföreningsrörelsen påverkar överallt där beslut som gäller medlemmarnas välfärd och livskvalitet fattas. Intressebevakningen utförs i avtalsverksamheten mellan arbetstagar- och arbetsgivarförbunden, genom att påverka det samhälleliga beslutsfattandet samt genom att delta i utvecklandet av lagstiftningen.

STTK är en reformvänlig och politiskt pluralistisk organisation som aktivt samarbetar med olika samhällsaktörer. Vi vill påverka förändringen i arbetslivet på ett samarbetsvilligt sätt, diskutera olika alternativ och göra nya utspel.

Fackföreningsrörelsens verksamhet bygger på principerna om representativ demokrati. Varje aktör som deltar i ett fackförbunds eller dess medlemsförenings beslutsfattande får sitt bemyndigande av medlemmarna. På motsvarande sätt får de aktörer som deltar i centralorganisationens beslutsfattande sitt bemyndigande av medlemmarna i sitt eget förbund. Fackföreningsrörelsens möjlighet att förhandla och påverka är bunden till dess medlemmar.

Fackföreningsrörelsens verksamhet bygger på principerna om representativ demokrati. Varje aktör som deltar i centralorganisationens beslutsfattande får sitt bemyndigande av medlemmarna i sitt eget förbund.

Medlemskap

Förändringarna i arbetslivet och samhället visar att fackföreningar och deras inflytande behövs för att bevaka arbetstagarnas intressen. Medlemskapet ger trygghet och gemenskap i ett föränderligt arbetsliv. Som medlem kan du alltid vända dig till ditt fack vid problem i arbetslivet. Till din hjälp har du kvalificerade juristtjänster och förtroendeombud på arbetsplatsen. Förbunden erbjuder också sina medlemmar hjälp och handledning vid olika omställningar i arbetslivet, jobbsökning, arbetslöshet, permitteringar, familjeledighet eller uppdatering av kompetensen.Mycket information får du redan per telefonen eller e-post.

Hitta det mest lämpade facket för dig och bygg upp ett än bättre arbetsliv!

Personalrepresentant

En personalrepresentant är en person som företagets anställda väljer bland sig och som är förtroendeman, förtroendeombud, arbetarskyddsfullmäktig, arbetarskyddsombud, European Works Council-representant (Europeiska företagsrådet) eller suppleant för dem på arbetsplatsen. En del av personalrepresentanterna kan sköta flera uppgifter samtidigt.

Personalrepresentanterna ger råd, stödjer och förhandlar om frågor som rör arbetstagarnas löner, arbetstider, bevarande av arbetstillfällen, arbetarskydd och anställningsskydd. De är också är aktivt med i utvecklingen av arbetsgemenskaperna tillsammans med arbetsplatsens ledning. För detta arbete ska personalrepresentanterna ges tillräckligt med tid och lämplig arbetsutrustning. Dessutom behöver de tillräcklig kunskap, kompetens, samarbetspartner, växelverkan och nya idéer. I takt med att lokala avtal ökar spelar personalrepresentanten en mycket viktig roll. Personalrepresentantens ställning är för närvarande dock inte så stark att lokala avtal verkligen kan avancera.

Samarbete

Det bästa sättet att utveckla verksamheten på arbetsplatsen är i samarbete med personalen och ledningen. En nödvändig förutsättning för ett gott samarbete och ett starkt förtroende är att personalrepresentanterna får tillräcklig information. Personalrepresentanternas rätt till information, jämbördig initiativrätt och möjligheter att påverka måste förbättras både i situationer av förändring och i annat samarbete.