Sosiaaliturva

Sosiaaliturva

Suomalaisessa hyvinvointimallissa ihmisiä ei jätetä heitteille. Sosiaaliturvajärjestelmän on taattava kaikkien kansalaisten riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa, esimerkiksi työttömyyden, sairauden, opiskelun, perhevapaiden ja vanhuuden aikana. Sosiaaliturvamme kulmakiven on tulevaisuudessakin oltava työn tekeminen ja siihen kannustaminen.

Työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön kehittäminen

Työn murros haastaa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän, kun nykyisiä työtehtäviä häviää, uusia syntyy ja työn tekemisen muodot pirstaloituvat. Nykyjärjestelmä on byrokraattinen, palvelut hajanaisia ja yksilön vaikuttamismahdollisuudet vähäiset. Sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä entistä kannustavampaan sekä yksilölliset tarpeet ja haasteet huomioivaan suuntaan.

Nollatuntisopimukset ja vaihtelevan työajan sopimusten rajoitukset eivät turvaa työntekijöiden asemaa riittävästi. Sen vuoksi työsopimuslain työsuhdeturvaa on parannettava ja työajan vakiintumisesta on säädettävä lailla. Osa-aikatyötä tekevällä työntekijällä pitää olla nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa vastaan muuta työtä.

Työelämän muutosten myötä todennäköisesti yhä useampi työllistää itsensä perinteisen palkkatyön ohella yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai apurahansaajana. Työnteon muotojen moninaistuessa on yhä tärkeämpää huomioida itsensä työllistäjien asema työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä kehitettäessä.

Alustatalous on uusi tapa tehdä työtä

Eläke tuo turvaa

Suomalainen työeläkejärjestelmä on perusteiltaan hyvä, eikä suuria suunnanmuutoksia ole tarvetta tehdä. Eläkejärjestelmän on kuitenkin kehityttävä muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten mukana, jotta kyky maksaa eläkkeet säilyvät myös tulevaisuudessa. Erityisesti pitenevät elinajat, vanheneva väestö ja pienenevä syntyvyys haastavat työeläkejärjestelmämme. Tavoitteenamme on, että työeläkkeiden rahoitus saadaan tasapainoon. Tähän vaikuttavat keskeisesti nuorten asema työelämässä sekä nuorten ja maahanmuuttajien työllistyminen.

Työeläke, työkyvyttömyyseläke, ansiosidonnainen työttömyyskorvaus tai työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuvat työssä ollessamme ansaitsemaamme palkkaan. Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmämme ovat monilta osin palkansaajien itsensä rahoittamia. Siksi on tärkeää, että olemme mukana niitä koskevassa päätöksenteossa.