Reilu talous

Suomen talouden rakenteita pitää uudistaa, osaamista vahvistaa ja investointien määrää lisätä, jotta tuleva kasvupotentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Työmarkkinoilla tehtävillä ratkaisuilla vaikutetaan jatkossakin työllisyyteen, tuottavuuteen, kilpailukykyyn, ostovoimaan ja työrauhaan. Suomessa tarvitaan talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista.

Kestävä kehitys ja talous

Verotus ja vastuullisuus

Hyvinvointivaltion kestävä rahoitus edellyttää vahvaa veropohjaa. Verokertymän varmistamiseksi verotusta tulee uudistaa. Tuloerojen kasvu ei edistä kestävän yhteiskunnan rakentamista ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia talouskehitykseen. Työn verotuksen tulee tukea työn tekemistä ja teettämistä. Pieni- ja keskituloisten palkansaajien ansiotuloverotus ei saa estää osaamisen vahvistamista tai vaativampien työtehtävien vastaanottamista.

Toimiva markkinatalous ja kilpailu edellyttävät harmaan talouden ja veronkierron kitkemistä. Yritysten pitää maksaa veroja siihen maahan, jossa ne todellisuudessa toimivat, ei veroparatiiseihin. Näin ne kantavat oman vastuunsa yhteiskunnan kehittämisestä.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos

Suomi tarvitsee selkeän strategian vähähiiliseen ja kestävään yhteiskuntaan siirtymiseksi. Uusiutuvien energiamuotojen ja innovatiivisten energiatehokkaiden ratkaisujen, teknologian ja kiertotalouden hyödyntämistä voidaan edistää esimerkiksi rakennusmääräyksin, julkisilla hankinnoilla sekä infrahankkeissa. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja kestävä talous avaavat suuria mahdollisuuksia, mutta vaativat kehittyäkseen kannusteita ja velvoitteita.

Ympäristö- ja energiaveroilla voidaan ohjata yksilöitä ja yhteisöjä kestävään toimintaan. Uusien työpaikkojen ja elinkeinojen syntymisen sekä vanhojen uudistamisen on oltava ilmastopolitiikan yksi tavoite. Se vaatii valtiolta ennakoivia toimenpiteitä, mutta työn ja työehtojen halpuuttaminen eivät voi olla välineitä siihen.

Maahanmuutto

Suomen väestörakenne ja aseman turvaaminen pienenä avoimena kansantaloutena edellyttää lisää maahanmuuttoa. Saatavuusharkinnasta voitaisiin jatkossa luopua edellyttäen, että riittävät resurssit tarkastuksiin ja valvontaan on varmistettu.  Ulkomaista työvoimaa on kohdeltava yhdenvertaisesti muuhun työvoimaan nähden. Palkkojen tai muiden työehtojen polkemista ja työntekijöiden epäasiallista kohtelua ei hyväksytä.

Maahanmuuttaja työssään

Suomeen tarvitaan laaja maahanmuuttoon liittyvä yhteiskuntapoliittinen ohjelma. Työvoimatarpeiden ohella maahanmuuttopoliittisen ohjelman tulisi sisältää esimerkiksi koulutusta ja osaamista, perhepolitiikkaa ja kulttuuria koskevat toimintamallit sekä niiden rahoitus. Kotouttamiseen panostaminen maksaa itse itsensä takaisin parempana työllisyytenä.