Verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää hyvänä, että hallituksen esityksen luonnokseen sisältyy säädös, joka velvoittaa monikansallisia yrityksiä toimittamaan verottajalle maakohtaisen selvityksen. Selvityksen laiminlyönnin sanktioiminen on myös perusteltua. Lakiin lisättävä vaatimus maakohtaisesta selvityksestä on askel oikeaan suuntaan, jotta yritykset näyttäisivät jatkossa tulostaan siinä maassa, jossa taloudellinen toiminta tapahtuu. Se ehkäisisi osaltaan yhteiskunnallisesti haitallista verovälttelyä. Tämä on tärkeää hyvinvointijärjestelmien rahoituspohjan säilyttämiseksi ja epäterveen verokilpailun kitkemiseksi.

Esitetty maakohtaisen raportoinnin velvoite koskisi vain suuria yrityskonserneja. Jotta maakohtaisesta raportoinnista saatavat hyödyt toteutuvat, tulee tavoitteeksi ottaa raportointivelvoitteen kynnyksen alentaminen esitetystä 750 miljoonan euron liikevaihdosta. STTK katsoo, että esitetyn säädöksen vaikutuksia on seurattava ja kynnyksen alentamista on selvitettävä.

STTK katsoo, että on olemassa läpinäkyvyyteen liittyvä perusteltu tarve maakohtaisten verotietojen julkaisemista yleisölle. Julkaisemista on vastustettu liikesalaisuuksiin vedoten. Jatkovalmistelussa on etsittävä julkaisutapoja, jossa kuvatun kaltainen riski ei toteudu ja tietoja voidaan julkaista tämä kysymys huomioon ottaen.

STTK pitää tärkeänä, että maakohtaista raportointia edistettäisiin OECD:n BEPS-hankkeen säädösten toimeenpanon rinnalla myös muilla valtion toimenpiteillä. VM:n on mahdollista vaikuttaa asiaan muun muassa valtioneuvoston tehdessä omistajaohjausta koskevia linjauksia. Valtion on vaadittava jatkossa valtio-omisteisilta yhtiöiltä nykyistä tarkempaa maakohtaista raportointia. Raportointivelvollisuudesta lähetettiin ohjeistus valtion enemmistöomistamille yhtiöille syksyllä 2014.
Vuoden 2015 aikana saatujen raporttien ei voida katsoa noudattavan valtio-omistajan tuolloin esiin tuomaa tahtotilaa. Ohjeistusta on syytä täsmentää aiempaa yksityiskohtaisemmaksi ja velvoittavammaksi.