Työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman perusteet 5 op

Opetushallitus

STTK pitää tarpeellisena työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman uudistamista. Koulutusohjelman perusteluonnos on kokonaisuudessaan hyvä ja kannatettava. STTK esittää joitakin tarkennuksia keskeisiin kohtiin.

Yksi keskeinen työpaikkaohjaajan ja –kouluttajan tehtävä on tukihenkilönä toimiminen. STTK katsoo, että tähän rooliin liittyviä valmiuksia tulee vahvistaa koulutusohjelman perusteissa, erityisesti opintojakson 2.3 (Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi) kohdassa ”Opiskelijan oppimisen ohjaus”.

Opintojaksossa 2.3 (Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi) kohdassa ”Koulutuksen ja ammattitaidon osoittamisen käytännön järjestelyihin osallistuminen” määritellään työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan tehtäväksi varmistaa työympäristön turvallisuus. STTK:n esittää, että tätä tavoitetta tulee vahvistaa siten, että se kattaa vahvemmin myös työyhteisönäkökulman, ei pelkästään fyysistä työympäristöä.

STTK pitää tärkeänä työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutuksen rahoituksen turvaamisen. Koulutuksella on tarvetta koko ajan yhä enemmän ja jo koulutuksen aikaisemmin suorittaneet tarvitsevat osaamisen päivittämistä.

Perusteissa olevat lyhenteet, kuten esimerkiksi SORA-lainsäädäntö, on syytä avata vähintään ensimmäistä kertaa mainittaessa.

Samalla työpaikalla voi olla ammatillisen koulutuksen lisäksi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen harjoittelujaksoja suorittavia opiskelijoita tai työelämäharjoittelussa olevia henkilöitä. Työpaikkaohjaajien osaamista voitaisiin hyödyntää myös näiden henkilöiden ohjaamisessa. Silloin on tärkeää tietää eri koulutustasojen harjoittelujen ja valmentavan työvoimakoulutuksen erot. Työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelmaan voisi jatkossa kehittää vapaaehtoisen osion, jossa käsitellään eri harjoittelumuotojen perusperiaatteet ja erityisvaatimukset.