Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotus laadullisen työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleihin sisältyy tällä hetkellä valmistuneiden työllistymiseen liittyvä rahoitustekijä. Rahoitusosuus on yliopistojen osalta 2% ja ammattikorkeakoulujen osalta 4%. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää tarkoituksenmukaisena kehittää rahoitusjärjestelmiä siten, että määrällisen työllistymisen sijaan ryhdytään mittaamaan laadullista työllistymistä. Rahoitusosuudet on perusteltua pitää siirtymävaiheessa ennallaan, etenkin kun ammattikorkeakoulujen osalta vasta kehitetään yhteistä uraseurantakyselyä. Jatkossa tulee tarkastella laadullisen työllistymisen rahoitusosuuden kasvattamista tukemaan korkeakoulutuksen työelämälähtöisyyttä.

STTK kannattaa työryhmän ehdotusta, jonka mukaan laadullisen työllistymisen mittaamisessa hyödynnettäisiin uraseurantakyselyiden tuloksia. Laadullista työllistymistä kuvaava mittari on järkevää pitää mahdollisimman yksinkertaisena varsinkin alkuvaiheessa, kun rahoitusosuus korkeakoulujen rahoitusmalleissa on varsin pieni. Ammattiluokitusta on kuitenkin järkevää käyttää muulla tavoin OKM:n ohjauksen ja seurannan välineenä. Ammattiluokitusta olisi hyvä kehittää työryhmän tunnistamien puutteiden osalta käyttökelpoisemmaksi laadullisen työllistymisen seurannan työkaluksi, jotta se reagoisi nopeammin työelämän muutoksiin. Luokituksen tulisi esimerkiksi tunnistaa työn tekemisen uudet muodot, kuten palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen.

Työryhmän esittämää laskentatapaa, jossa kunkin yksittäisen korkeakoulun opiskelijoiden vastaukset lasketaan yhteen, voi pitää perusteltuna. Laskentamallin tulisi kannustaa korkeakouluja tarkastelemaan valmistuneiden arvioita koulutuksen onnistumisesta työllistymisen ja työurien kannalta. Rahoitusmallin uudistaminen voi parhaimmillaan kannustaa korkeakouluja parantamaan koulutuksen työelämävastaavuutta ja ottamaan käyttöön uusia työelämäyhteistyön muotoja.