Luonnos HE laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Lausunnon pääkohdat
• Ehdotukset Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen varhentamiseksi ja tehostamiseksi ovat kannatettavia
• Sairausvakuutuksen rahoituspohjaa on laajennettava siten, että myös työnantajat osallistuvat sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen omalla maksuosuudellaan.