Luonnos hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon pääkohdat

• STTK kannattaa norminpurkua ja taloudellisen dynamiikan lisäämistä Suomessa, mutta korostamme huolellista harkintaa.

• Liikennekaari -uudistuksella ei tule heikentää kuntien mahdollisuuksia järjestää alueellinen liikennejärjestelmänsä. Viranomaisilla tulee säilyttää oikeus asettaa PSA-suojan mukaisia yksinoikeuksia.

• STTK kannattaa nykyisten lukuisien lippu- ja maksujärjestelmien pakottamista yhteensopiviksi ja tietovarannon avaamista. Rajapintojen avaamiseen kohdistuvat kuitenkin suuret tietosuoja ja –turva vaatimukset.

• STTK ei kannata ammattimaisen toiminnan luvanvaraisuudesta luopumista alle 10.000 euron korvaustasolla.

• Liikennekaari -esityksessä ei puututa muuhun lainsäädäntöön, kuten verotukseen ja työhön liittyviin lakeihin. Vaikutukset muuhun lainsäädäntöön pitää arvioida uudelleen harmaan talouden torjumiseksi ja säällisten työehtojen takaamiseksi.

• STTK näkee nykyisen taksilupajärjestelmän toimivana emmekä näe tarvetta suunniteltuihin muutoksiin.

• Esitystä liikennekaareksi on täydennettävä erityisesti nykyisin ELY-keskuksissa työskentelevän henkilöstön aseman osalta. Siirtyviä tehtäviä hoitavaa henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset on kirjattava lakiin.