Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry katsoo, että esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia niin palkkaturva-asioiden käsittelyn keskittämisestä kuin työttömyysturva-asiamiehen tehtävän lakkauttamisesta esityksestä ilmenevin perustein voidaan pitää perusteltuina. Palkkaturva-asioiden käsittelyajat eroavat varsin paljon ELY-keskuksittain, mitä ei voida pitää kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan näkökulmasta asianmukaisena. Keskittämisellä on varmasti vaikutusta myös soveltamiskäytännön yhdenmukaistumiseen. Vastaava hyöty on saatavissa myös ehdotetulla hallinnollisen ohjauksen keskittämisellä.

Esityksen mukaan ehdotettavilla muutoksilla ei olisi vaikutusta nykyisen henkilöstön määrään, mikä on hyvä asia. STTK kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että hallinnolliseen ohjaukseen varataan keskittämisen vuoksi riittävät resurssit.