Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Yritystoiminnan vaikutus työttömyysetuuteen

Esityksessä ehdotetaan, että yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioitaisi neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Työnhakija saisi kyseiseltä ajalta työttömyysetuutta yritystoiminnan estämättä. Jos työnhakijalla olisi tuloa yritystoiminnasta, hänelle maksettaisiin soviteltua työttömyysetuutta.

STTK kannattaa ehdotusta. Jos yritystoiminnan päätoimisuus arvioitaisiin neljän kuukauden määräajan jälkeen, työnhakijalla ei olisi huolta siitä, että oikeus työttömyysetuuteen päättyy heti toiminnan alettua.

STTK pitää perusteltuna, että muutos koskisi työttömänä aloitetun yritystoiminnan lisäksi myös työssä ollessa aloitettua yritystoimintaa ja että yritystoiminnan päätoimisuutta ei arvioitaisi neljän kuukauden jälkeen takautuvasti.

STTK toteaa, että muutoksen johdosta työtön voisi ottaa yrittäjäasemassa nykyistä joustavammin vastaan sellaisia toimeksiantoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista. Lakimuutoksen etuna olisi myös se, että toiminnan työllistävyydestä olisi saatavissa päätoimisuutta selvitettäessä paremmin tietoa, kun toiminta olisi selkeästi jo alkanut. Työttömyysetuuden maksatukseen ei myöskään tulisi heti katkosta työnhakijan ilmoittaessa toiminnan aloittamisesta.

Liikkuvuusavustus

Esityksenä on, että liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa myös osa-aikatyöhön, jonka työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa ja myös tilanteissa, joissa työn aloittaminen edellyttää osallistumista rekrytointikoulutukseen. Lisäksi avustusta voitaisiin maksaa lapsikorotuksella korotettuna ja pitkien työmatkojen perusteella myös ns. aktiiviajan korotusosalla.

Liikkuvuusavustus tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Esityksessä ehdotetaan lähinnä täydentäviä ja laajentavia muutoksia liikkuvuusavustukseen. STTK pitää muutoksia perusteltuina.

Ammatillisen koulutuksen päätoimisuus

Esityksessä ehdotetaan, että päätoimisten opintojen määritelmää muutettaisiin siten, että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja pidettäisiin työttömyysturvalaissa suoraan päätoimisina. Nykyisin kyseessä olevien opintojen päätoimisuus arvioidaan opintojen laajuuden perusteella.

Ehdotettu muutos tarkoittaisi sitä, että ammatillinen koulutus ei voisi olla jatkossa sivutoimista opintosuunnitelman mukaisen laajuuden perusteella. Ehdotettu lakimuutos kaventaisi työttömien mahdollisuuksia opiskella työttömyysturvalla. STTK ei kannata muutosta, vaan pitää tärkeänä, että näitä mahdollisuuksia parannettaisiin eikä rajoitettaisi entisestään.