Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta, laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausunnon pääkohdat

* Hallituksen kokoonpanon monimuotoisuus ja sukupuolten tasapuolinen edustus on tärkeä tavoite, jotta vältytään ryhmähenkiajattelulta ja edistetään itsenäistä ja kriittistä mielipiteenmuodostusta. Kansalliseen lakiin tulisi ottaa maininta henkilöstön edustuksesta ylimmissä hallintoelimissä.

* On hyvä, että ehdotettuun kansalliseen lainsäädäntöön ei esitetä erityisiä ammattitutkintovaatimuksia vastaavia pätevyysvaatimuksia.

* On tärkeää edellyttää sijoituspalveluissa, että sijoituspalveluyritykset antavat henkilöstölleen riittävästi aikaa ja resursseja hankkia riittävät tiedot ja taidot sijoituspalvelutehtävistä suoriutumiseen.

* Sijoituspalvelulaissa on todettava, että sijoituspalveluyrityksellä ei saa olla sellaisia henkilöstön arviointijärjestelmiä, jotka johtavat siihen, että henkilöstöllä ei ole riittävästi aikaa suorittaa sijoituspalvelutehtäviä riittävän huolellisesti.