Lausuntopyyntö osakeyhtiölain muutostarpeen arviomuistiosta

Lausunnon tiivistelmä:

• STTK:n mielestä osakeyhtiölakia ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa uudelleen pienimpien yhtiöiden näkökulmasta, vaan pienempien yritysten tarpeet voidaan täyttää ohjeistusta kehittämällä.
• Mietinnössä ei arvioida sitä miten osakeyhtiölainsäädäntö on kehittymässä kansainvälisesti. STTK:n mielestä lakia uudistettaessa olisi pohdittava tarkemmin osakeyhtiön tarkoitusta, onko osakeyhtiöllä muitakin intressejä kuin osakkeenomistajan etu.
• STTK kannattaa osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista tai vähentämistä.
• Myös konserniavustuksen ja osakeyhtiölain vähemmistöosingon suhdetta ja johdon lojaliteettivelvollisuuden merkitystä on lain uudistamistyössä selvennettävä. Myös yhtiöoikeudellisen korvausvastuun ja vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun suhteen selventäminen on tulevan lakiuudistuksen tehtävä.