Lausunto Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä

Esitetty valtioneuvoston asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen ja turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamista annetun neuvoston direktiivin 2013/59/Euratom eli säteilyturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanoon. Asetuksella on tarkoitus korvata säteilyasetus (1512/1991).