Korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistio ”Monipuoliset ja sujuvat opintopolut”

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistio ”Monipuoliset ja sujuvat opintopolut

STTK pitää työryhmän tehtävänantoa tarpeellisena, joskin erittäin haasteellisena. Työryhmä onnistui hyvin kuvaamaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän vahvuuksineen ja heikkouksineen. Kehittämisehdotukset ovat pääosin kannatettavia ja niiden käytännön toteuttaminen pitää aloittaa välittömästi lukuun ottamatta 120 opintopisteen laajuisten diplomien käyttöönottoa.

STTK:n edustaja oli mukana työryhmässä ja jätti eriävän mielipiteen esitettyyn ehdotukseen ottaa käyttöön enintään 120 opintopisteen laajuiset diplomit. STTK yhtyy eriävään mielipiteeseen ja sen perusteluihin ja vaatii aikuisille jo työelämässä oleville työntekijöille suunnattujen laajojen osaamiskokonaisuuksien kehittämistä erityisesti avoimen korkeakoulun kautta. STTK pitää erikoisena, että esitys nuorille suunnatuista diplomeista jätettiin muistioon, vaikka puolet työryhmän jäsenistä jätti asiasta eriävän mielipiteen tai lausuman.

Toimenpide-ehdotukset ovat luonteeltaan hyvin erilaisia laajuudeltaan ja kohderyhmiltään. Niiden jatkovalmistelu ja toimeenpano vaatii ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyön kehittämistä. Lisäksi toisen asteen koulutuksen järjestäjät pitää sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin. Korkeakoulujärjestelmää ei voida kehittää ilman tiivistä yhteyttä ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Muistiossa esitetään avoimen korkeakoulujärjestelmän kehittämistä. Vastaavia esityksiä on tehty jo aikaisemmissa työryhmissä, mutta niitä ei ole jostain syystä toteutettu. STTK näkee avoimessa korkeakoulukoulutuksessa runsaasti kasvupotentiaalia varsinkin aikuisten täydennyskoulutuksen saralla. Avoimelle korkeakouluopetukselle suunnattu rahoitus valuu korkeakoulujen muuhun toimintaan ja tämä näkyy avoimen puolen koulutustarjonnassa ja saatavuudessa. Korkeakoulujen rajoitusta ja ohjausta on syytä tältä osin tarkentaa.