Esitys eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta

Lausunnon pääkohdat:
- Aukiolojen vapauttaminen kohtelisi yrittäjiä nykyistä tasa-arvoisemmin ja vähentäisi turhaa sääntelyä.
- Hallituksen ehdotus, jolla turvattaisiin pienyrittäjän oikeus pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa, on kannatettava esitys.
- Hallituksen esityksen negatiiviset vaikutukset liittyvät siihen, että aukioloaikojen vapauttaminen lisäisi luultavasti osa-aikaisuuden määrää varsinkin vähittäiskaupassa ja saattaisi lisätä työsuhteiden rikkonaisuutta alalla.
- Aukioloaikojen vapauttamisella vaikeutettaisiin myös työntekijöiden työn ja perhe-elämän sekä yleensäkin yksityiselämän yhteensovittamista.