Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Sosiaali- ja tereysministeriö
• Hallituksen esityksen muutoksilla toteutetaan hallitusohjelman 200 miljoonan euron leikkaus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ei kannata hallituksen esityksen hyväksymistä ja pitää perusteltuna, että leikkauksesta luovutaan.

• Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus heikentäisi työttömien ja heidän perheidensä toimeentuloa ja ostovoimaa sekä lisäisi muun sosiaaliturvan tarvetta.

Hallituksen esityksellä lyhennettäisiin työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa, pidennettäisiin omavastuuaikaa, poistettaisiin pitkän työuran jälkeen maksettava korotusosa ja alennettaisiin työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavaa korotusosaa.

Hallituksen esityksen luonnoksessa todetaan, että valtiovarainministeriössä tehdyn arvion mukaan esitetyt muutokset lisäävät työllisyyttä 9000 henkilötyövuodella. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää esitettyä työllisyysvaikutuksia koskevaa arviota varsin epävarmana, sillä leikkaus ei lisää työn kysyntää. Työttömyysturvan leikkaaminen on väärä keino parantaa työllisyyttä, koska pääasiallisena ongelmana on työpaikkojen puute.

Esitysluonnoksen mukaan työttömyyspäivärahan kestoon sovelletaan uusia säännöksiä, mikäli työttömyyspäivärahan ensimmäinen päivä maksetaan lain voimaantulon jälkeen. Kyseistä lain voimaantulosäännöstä olisi syytä muuttaa siten, ettei keston lyhennys koskisi henkilöitä, jotka joutuvat työttömiksi ja täyttävät työssäoloehdon ennen lain voimaantuloa.

Esitysluonnoksen mukaan työttömyyspäivärahan enimmäiskesto olisi jatkossa joko 300, 400 tai 500 päivää työnhakijan työhistoriasta ja iästä riippuen. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen voitaisiin kuitenkin vaihtoehtoisesti toteuttaa myös lyhentämällä ansiopäivärahan ansio-osan enimmäiskestoa. Työttömyyskassojen jäsenten kannalta tämä olisi perusteltua, sillä tällöin työttömyyskassat voisivat jatkossakin maksaa tarvittaessa jäsenilleen työttömyysetuutta 500 päivää, vaikka ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskestoa lyhennettäisiinkin nykyisestä.

Hallituksen esitystä on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ei kannata ansiosidonnaisen työttömyysturvan 200 miljoonan euron leikkausta. STTK pitää kuitenkin hyvänä sitä, että korotusosia lukuun ottamatta ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ei esitetä leikattavan. On tärkeää, että tasoa ei heikennettäisi, jotta toimeentulo olisi työttömyyden varalta myös tulevaisuudessa riittävästi turvattu. Tämä on tärkeää myös siksi, että työntekijöiden työsuhdeturva ei ole Suomessa yhtä vahva kuin monissa muissa Euroopan maissa.