Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana ole ollut neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana:

  • työssä yhteensä niin paljon, että työ kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin työssäoloehtoon tai,
  • ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka,
  • ollut viittä päivää työllistymistä edistävässä palvelussa  

Lisäksi ehdotetaan, että omavastuuaikaa lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään.

STTK pitää myönteisenä omavastuupäivien määrän vähentämistä, koska tämä parantaisi pääsääntöisesti kaikkien työttömien työttömyysturvan tasoa työttömyyden alussa puolen vuoden ajanjaksolla. Toisaalta aktiivimalli heikentäisi työttömyysturvan tasoa niillä, joiden työttömyys jatkuisi pitempään ja edellytetty aktiivisuusvelvoite ei täyttyisi.

STTK esittää, että aktiivisuusvelvoitteen tulisi voida täyttää kaikissa työvoimapalveluissa eikä vain osassa. Tämä on perusteltua myös siksi, että työnhakijoita voidaan velvoittaa osallistumaan myös muihinkin kuin nimenomaan työllistymistä edistäviksi palveluiksi määriteltyihin palveluihin.

Myös ns. muutosturvakoulutus ja –valmennus tulisi huomioida ja laskea aktiivisuudeksi työvoimapalvelujen tapaan. Tämä on perusteltua etenkin siksi, että työnantaja voi olla velvollinen tarjoamaan irtisanomilleen työntekijöille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

STTK katsoo, että työttömyysetuuden alentamisen ei tulisi koskea osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia työnhakijoita. Tämä on perusteltua, koska heidän työllistymistä ja palveluihin osallistumista koskevat mahdollisuudet ovat pääsääntöisesti huomattavasti heikommat kuin muilla työnhakijoilla.

Esityksessä ehdotetaan, että työllistymistä edistäviä palveluita koskeva aktiivisuusedellytyksen tarkastelujakso olisi 65 päivää. Esityksen pykäläluonnoksissa tarkastelujaksona on kuitenkin virheellisesti myös palveluissa neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa.

Hallituksen esityksellä toteutettaisiin valtiosihteeri Hetemäen työryhmässä valmisteltu ns. työttömyysturvan aktiivimalli. STTK toteaa, että työryhmässä valmisteltu aktiivimalli on osa laajempaa ns. Hetemäen 10 –kohdan listalla olevien toimenpiteiden kokonaisuutta. STTK edellyttää, että työttömien opiskelumahdollisuuksia työttömyysturvalla parannetaan ja että nollatuntisopimuksiin liittyvät ongelmat ratkaistaan lainsäädännössä työajan vakiintumisen kautta. STTK huomauttaa, että mikäli näissä kysymyksissä ei tapahdu selkeää edistystä, kokonaisuus ei ole tasapainoinen. STTK ei voi tällöin kannattaa aktiivimallin hyväksymistä.