Hallituksen esitys laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Esitetyt säädösmuutokset mukailevat direktiiviä potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa ja ovat siltä osin kannatettavia.

STTK katsoo, ettei liian väljä tulkinta direktiivin toimeenpanosta ole tarpeen uudessa sote-toimintaympäristössä ja lausunnolla oleva HE-ehdotus vaikuttaa tältä osin tasapainoiselta.

Tiukennuksena nykytilaan todettakoon, ettei tulevaisuudessa enää korvattaisi lainkaan muissa valtioissa kuin EU- ja ETA-alueilla sekä Sveitsissä annettua hoitoa. Tämä saattaa nostaa kyseisille alueille myönnettävien vakuutusten hintaa.

Mikäli sote-valinnanvapausmalli tulee etenemään osapuilleen juuri lausuntokierroksella olleen mukaisena, on syytä huomioida, että tuleville sote-keskuksille on edullista, mikäli niille listautuneet asiakkaat käyttävät peruspalveluja muissa EU- ja ETA-maissa. Nämä palvelut jäisivät maakunnan kustannusvastuulle. Koska on oletettavaa, että ulkomailla palveluja käyttäisivät suhteellisesti eniten parhaassa sosioekonomisessa asemassa olevat ja oikeuksistaan tietoiset asiakkaat, voisi tätä asiakohtaa käsittelevää vaikutusarviointia vahvistaa HE-luonnoksessa. Tulisi myös harkita ulkomailla toteutuneen palvelun korvauksien vaikutusta sote-keskukselle maksettavaan rahoitukseen.

HE-luonnoksessa tulisi täsmentää, miltä osin ehdotettu ennakkolupamenettely mahdollisesti koskisi ns. suoran valinnan palveluja.

Henkilökohtaisen budjettiraamin tilanteissa rajanveto korvattaviin ja ei-korvattaviin palveluihin saattaa olla varsin haasteellista, joten ennakkolupamenettelyn tyyppisen korvauspäätöksen soveltaminen olisi suositeltavaa jo asiakkaan oikeusturvaakin ajatellen. Kyseiset asiakkaat ovat vammaisia tai toimintakyvyltään vahvasti rajoittuneita senioreja ja tilanne, jossa varsin kalliitkin palvelut jälkikäteen todettaisiin ei-korvattaviksi, saattaisi muodostua kestämättömäksi asiakkaan taloudelle ja hyvinvoinnille.

Asiakkaille tulee myös selkeästi etukäteen informoida Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuneissa hoitotilanteissa sattuneiden mahdollisten komplikaatioiden ja hoitovirheiden seuraamuksista ja niistä vastuullisista tahoista.

HE-luonnoksessa säädetyt menettelyt korvauksien maksamiseksi saattavat osaltaan olla lisäämässä niiden vakuutusjärjestelyjen suosiota, jotka helpommin mahdollistavat erilaiset hoitopalvelut EU- ja ETA-maissa. Tätä sivutaan myös HE-luonnoksen vaikutusarvioinnissa. Toisaalta myös luonnosteltu valinnanvapausmalli sinällään saattaa olla johtamassa julkisesti rahoitettuja palveluja täydentävien yksityisvakuutuksien yleistymiseen ja vakuutustuotteisiin on helppo lisätä mukaan EU- ja ETA-maissa annettujen hoitojen korvaukset. Tällaista kehitystä STTK ei pidä toivottavana, vaan ensisijaisena ratkaisuna palvelutarpeisiin tulee olla palvelujen tuottaminen Suomessa, suomalaisten ammattilaisten voimin. Samalla niin ansioverotus kuin yhteisöverotuskin hoidettaisiin Suomessa ja Suomen taloutta vahvistaen.

Kokonaisuuteen ja ulkomailta haettavien palvelujen suosioon tulevat vaikuttamaan myös matkakorvauksien ja lääkekorvauksien osalta tehtävät ratkaisut uudessa soten ja valinnanvapauden toimintaympäristössä. Näiltä osin valmistelutyö on vielä kesken.