Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain, vuorotteluvapaalain muuttamisesta ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry katsoo, että esityksessä ehdotettuja muutoksia niin palkkaturva-asioiden käsittelyn keskittämisestä kuin työttömyysturva-asiamiehen tehtävän lakkauttamisesta esityksestä ilmenevin perustein voidaan pitää perusteltuina. Palkkaturva-asioiden käsittelyajat eroavat varsin paljon ELY-keskuksittain, mitä ei voida pitää kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan näkökulmasta asianmukaisena. Keskittämisellä on varmasti vaikutusta myös soveltamiskäytännön yhdenmukaistumiseen. Vastaava hyöty on saatavissa myös ehdotetulla hallinnollisen ohjauksen keskittämisellä.

Esityksen mukaan ehdotettavilla muutoksilla ei olisi vaikutusta nykyisen henkilöstön määrään, mikä on hyvä asia. STTK kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että keskittämisen vuoksi hallinnolliseen ohjaukseen varataan riittävät resurssit.