Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

STTK kannattaa esitystä, jonka mukaan myös valtion organisaatioiden työsuojeluhenkilöt ilmoitetaan ja rekisteröidään Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Ehdotettu muutosesitys yksinkertaistaa rekisterien hallinnointia, kun kaikkien toimialojen organisaatioiden työsuojeluhenkilöt rekisteröidään samaan rekisteriin. STTK:n näkemyksen mukaan tämä lisää Työturvallisuusrekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti yhdenmukaisen työsuojelutiedon välittämistä, työsuojelukoulutuksen järjestämistä sekä edistää työpaikkakohtaista työsuojelua ja hyvien työsuojelukäytäntöjen levittämistä eri sektoreiden välillä.

STTK kannattaa myös esitystä lain velvoittavuuden vahvistamisesta valvonnan osalta. Nykyisin Työturvallisuuskeskuksen rekisterissä on noin 60 000 nimeä. Määrä ei vastaa Suomessa toimivien yritysten lukumäärä huomioiden työsuojelulainsäädännön perusteella valittavien ja nimettävien työsuojelutoimijoiden lakiperusteista määrää. On siis todennäköisesti niin, että osassa työpaikoista lain edellyttämät valinnat on jätetty kokonaan tekemättä, eikä kyseessä siten ole pelkkä rekisteritiedon ilmoittamatta jättäminen. STTK pitääkin tärkeänä, että sen lisäksi että työsuojeluviranomainen jatkossa valvoo ilmoitusvelvollisuutta, samassa yhteydessä varmistetaan lain edellyttämien valintojen tekeminen.

STTK kannattaa myös sitä, että lain soveltamista selkeytetään liittämällä siihen maininta suoramarkkinointitarkoituksista.