Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kokeilu

Lausunnon keskeinen sisältö
• Kokeiluun osallistuneille oppilaille tulee turvata korkeakouluopintojen aikana mahdollisuus saavuttaa korkeakoulututkintoon sisältyvä riittävä kielitaito ja siten mm. kelpoisuus tulla valituksi virkaan.
• Kokeilun vaikutusten arviointiin on tarpeen osoittaa riittävät tutkimusresurssit.