Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon keskeinen sisältö:

- Ammatillisen koulutuksen tulee antaa valmiudet tulevaisuuden työelämään, elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Kaikkien ammatillisten tutkintojen tulee antaa jatko-opintokelpoisuus.
- Lakiesityksen tasa-arvovaikutuksia tulee arvioida. Arvioinnissa tulee tarkastella erityisesti koulutuksen alueellista saatavuutta ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.
- Nuorten yhdenvertaista asemaa työpaikoilla tulee edistää eri koulutusmuodoissa. Koulutussopimuksesta tulee voida siirtyä joustavasti oppisopimukseen.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena on parantaa koulutuksen asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta. Lakiuudistuksen myötä nuorten ja aikuisten koulutus kootaan yhden lainsäädännön alle. Uudistus koskee noin 300 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa, joista puolet opiskelijoista on aikuisia. Muuttuvassa työelämässä oman osaamisen kehittämistä läpi työuran edellytetään kaikilta työtä tekeviltä. Siksi ammatillisen koulutuksen asiakasryhmät tulevat olemaan moninaisia myös tulevaisuudessa.

 

STTK korostaa, että koko toisen asteen koulutuksen tehtävänä tulee olla valmiuksien antaminen tulevaisuuden työelämään, elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Ammatillisen koulutuksen tarkoitusta koskevassa 2§ todetaan, että tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä tuottaa jatko-opintovalmiuksia. Koulutuksen sivistyksellisen ja yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamista tukevat toimenpiteet jäävät kuitenkin kokonaisuudessa, jossa painottuvat aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja koulutuksen läpäisyn tehostaminen.