Ehdotus valtioneuvoston asetuksesta etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (OM 4/41/2015).

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNO:n toimikausi päättyy vuoden 2015 syyskuussa. Sisäministeriön suorittamassa arviossa selvitettiin jäsenten kokemuksia neuvottelukunnan toiminnasta ja pyydettiin ehdotuksia sen kehittämissuunniksi tulevaisuudessa. Arvioinnin tulosten perusteella todettiin, että tietynlaisia muutoksia neuvottelukunnan tavoitteisiin, rakenteeseen ja toimintaan on syytä tehdä asetustasolla.

Palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat ETNO:n ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi etnisten suhteiden neuvottelukunnasta. ETNO:n mission ja tavoitteiden kirkastaminen on selvästi ajankohtaista ja tärkeää.

Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä ja tarpeellisena, että ETNO:n kautta selvitetään millaisia yhdenvertaisuustarpeita eri etnisillä vähemmistöillä ja maahanmuuttajataustaisilla ryhmillä on ja miten niihin voidaan vastata yhteiskunnan eri osa-alueilla. Selvityksillä luodaan hyvä tietopohja strategisten ja käytännön kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen sekä hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvien linjauksien kehittämiseen.

Etnisteiden suhteiden neuvottelukunta on ainoa valtakunnallinen neuvottelukunta, joka tuo maahanmuuttajataustaisen väestön näkemyksiä esille. Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että ETNO pyrkisi suurempaan näkyvyyteen mediassa, jolloin sen vaikuttavuus hyvien etnisten suhteiden kehittymiseen lisääntyisi.