Jyty:n puheenjohtaja Maija Pihlajamäki: Paikallinen sopimustoiminta lisääntyy koko ajan


Sote-uudistuksessa muistettava henkilöstön asema, vaatiiMaija Pihlajamäki

Miksi luottamusmiesjärjestelmä on tärkeä?

– Luottamusmiehellä on työpaikoilla monta roolia. Perustehtävä on edustaa jäsenistöä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa. Tässä roolissa luottamusmies osallistuu työpaikallaan neuvottelutoimintaan. Perinteiset neuvottelut ovat koskeneet palkkarahojen jakamista, palkkauksen korjaamista, palkkausjärjestelmiä ja paikallisia sopimuksia mm. työajoista.

– Nykyään neuvoteltavat asiat koskevat yhä enemmän ns. säästöjä, lomauttamisia ja jopa henkilöstön vähentämistä. Luonnollisesti myös sopimusten tulkintaa ja erimielisyyttä koskevista asioista käydään työnantajan ja luottamusmiesten väliset paikalliset neuvottelut.

– Lainsäädäntö on tuonut luottamusmiehille myös lisää velvoitteita ja neuvoteltavia asioita, esimerkiksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat sekä tasa-arvosuunnitelman. Ylipäätään yhteistoiminta-asiat, jotka on lueteltu yt-laissa vievät yhä enemmän luottamusmiehen aikaa. Sote-uudistus työllistää jo nyt luottamusmiehiä paljon ja lähivuosina vielä enemmän

– Talouden tiukkoina aikoina henkilöstöä vähennetään ja tästä on seurauksena mm se, ettei määräaikaisia palvelussuhteita jatketa, eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata uusia ja vakituisessa palvelussuhteessa olevia on myös irtisanottu. Usein nämä toimenpiteet merkitsevät luottamusmiehelle selvitys- ja neuvottelutehtäviä sekä ennen että yt-neuvottelujen jälkeen. Nämä tilanteet kuormittavat paitsi toimenpiteiden kohteeksi joutuneita myös luottamusmiestä. Luottamusmiesten jäsenistöltä, liitolta ja muilta luottamusmiehiltä saama tuki on tärkeätä.

Luottamusmiehellä on tärkeä rooli tietojen antajana ja välittäjänä

Hän saa sekä työnantajalta että liitosta ja yhdistyksistä tietoa välitettäväksi jäsenistölle, yhdistyksille, työnantajalle ja liittoon eli moneen suuntaan. Kunnan yt-laissa on mm. määräykset siitä, että henkilöstön edustajalle on annettava neljännesvuosittain selvitys määräaikaisissa ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa olevien määrästä. Laissa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, on säädetty luottamusmiehen oikeudesta saada pyynnöstä tietoja vuokratyöstä ja alihankinnasta.

Luottamusmiehellä on oikeus tarkistaa järjestöönsä kuuluvien työntekijöiden kirjalliset työsopimukset, jolloin selviää mm. työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste.

Luottamusmiehen asema on tärkeätä turvata, koska hän joutuu välillä puuttumaan työnantajan kannalta hankaliin tilanteisiin, eikä jäsenistökään ole aina samaa mieltä niistä toimista, joihin luottamusmies on roolissaan joutunut osallistumaan. Luottamusmiestä ei saa siirtää ilman hänen suostumustaan huonompipalkkaiseen tehtävään eikä irtisanoa (laissa mainittuja erityistilanteita lukuunottamatta).

Paikallinen sopimustoiminta on koko ajan lisääntymässä ja samalla luottamusmiehen asema on muuttumassa vaikutusvaltaisemmaksi ja haasteellisemmaksi. Luottamusmies on liiton käyntikortti ja korvaamaton voimavara liitolle.

Mitä pitää tehdä jotta paikallinen sopimustoiminta voi edistyä?

– Luottamusmiehelle tarvitaan vankempi asema eli enemmän aikaa luottamustehtävän hoitoon, tiedonsaantia pitää parantaa ja koulutusta terävöittää.

– Luottamusmiehen pitää päästä mukaan niihin elimiin, joissa keskustellaan ja päätetään työpaikan asioista. Päätoimiset luottamusmiehet kykenevät paremmin hoitamaan jäsenistön edunvalvontaa.

– Luottamusmiehen ajankäytössä on huomioitava myös jäsenistön ”rakenne” eli jos jäsenet ovat monenlaisissa tehtävissä, luottamusmies tarvitsee enemmän aikaa sekä koulutusta ongelmien ja kysymysten ratkaisemiseksi.

– Nykyinen KVTES mahdollistaa jo laajasti paikallisen sopimustoiminnan.

Puheenjohtajatentti -blogipalstalla STTK:laisten liittojen puheenjohtajat vastaavat ajankohtaisiin edunvalvonnan kysymyksiin.