Komissaari Pierre Moscovici: Verokysymykset vaativat yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja


Eurooppalainen verotus

Talous- ja veroasioista vastaavan ranskalaiskomissaari Pierre Moscovicin mukaan Euroopan olisi nopeutettava uudistuksia, joilla investointiesteitä poistetaan ja yritysten toimintaympäristöä sekä kilpailukykyä parannetaan. Näiden toimien pitäisi yhdessä älykkäiden työmarkkinauudistusten kanssa tukea työpaikkojen luontia ja vähentää työttömyyttä.

Investointi- ja kilpailukykykysymysten ohella Moscovicia työllistävät komission esitykset avoimemmasta verotuksesta. Vaatimukset oikeudenmukaisemmasta verotuksesta ovat voimistuneet talouskriisin ja viimeaikaisten verotietovuotojen myötä.

–  Tämä on auttanut politiikan fokusoinnissa ja yritysten veronkiertoon puuttuminen on noussut EU-agendan kärkeen, Moscovici sanoo.

Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja: Komission verouudistusten ”hopealuoti”

Junckerin komissio on esittänyt useita avoimempaan verotukseen ja aggressiivisen verosuunnittelun lopettamiseen tähtääviä aloitteita. Moscovicin mukaan komission toimintaohjelma oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen edistämiseksi on erittäin kunnianhimoinen.

– Olemme vuoden sisään esittäneet laajoja paketteja yritysten verouudistuksiin liittyen ja lisää on luvassa. Ohjelmamme perustuu kolmeen keskeiseen tavoitteeseen: verotuksen läpinäkyvyyden lisäämiseen, yritysten veronmaksun varmistamiseen siellä, missä ne tekevät voittonsa, sekä tasapuolisten edellytysten tarjoamiseen yrityksille sisämarkkinoilla.

Komissio on ehdottanut, että monikansallisten yritysten tulisi raportoida maakohtaisesti keskeisestä toiminnastaan, jotta veroviranomaiset tietäisivät, milloin ja missä yrityksiä pitäisi verottaa. Komission esitys on saanut osakseen myös kritiikkiä. Esimerkiksi kansalaisjärjestö Finnwatch sanoo komission esityksen sisältävän vakavia puutteita. Komissio jättäisi EU:n ulkopuolisten maiden tiedot kokonaan raportointivelvoitteen ulkopuolelle, jos maat eivät kuuluisi niin sanotulle veroparatiisilistalle, järjestö toteaa.

Voi miltei sanoa, että kymmenen vuotta sitten yritysten veronkiertoa siedettiin hiljaisesti

Moscovici kertoo komission myös lisänneen jäsenmaiden välistä avoimuutta veropäätöksiin liittyen. Lisäksi komissio on kehittänyt oikeudellisesti sitovia veronkierron vastaisia toimenpiteitä, joita kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava, Moscovici lisää.

– Voi miltei sanoa, että kymmenen vuotta sitten yritysten veronkiertoa siedettiin hiljaisesti. Kansalaisten ja pienyritysten kannettua taakan kriisin aiheuttamista leikkauksista ja veronkorotuksista he olivat ymmärrettävästi vihaisia siitä, että suuryritykset onnistuivat kaikesta huolimatta maksamaan veroja vain vähän, jos ollenkaan.

Moscovici toivoo poliittisen ilmapiirin olevan yhä suotuisa verouudistuksille, kun hän esittelee ehdotuksen yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (Common Consolidated Corporate Tax Base CCCTB) tämän vuoden lopulla. Moscovici uskoo CCCTB:n tulevan EU:n sisämarkkinoilla toimiville yrityksille yksinkertaisemmaksi ja halvemmaksi, sillä erilaisten kansallisten ohjeiden sijaan ne voivat käyttää samoja sääntöjä verotettavan voittonsa laskemiseen. CCCTB on Moscovicin mukaan myös erittäin tehokas ratkaisu yritysten veronkierron torjumiseen, sillä se tulee poistamaan merkittäviä porsaanreikiä, joita yritykset käyttävät tällä hetkellä hyväkseen verotukselta välttyäkseen.

CCCTB:ssä ei kuitenkaan ole kyse yhteisestä yhtiöveroasteesta, Moscovici painottaa.

– Tiedän, että jotkut haluaisivat EU:hun yhteisen vähimmäisveroasteen, mutta tämä on kynnyskysymys monille jäsenmaille. Veroasteen määrittely pysyy edelleen kansallisten hallitusten oikeutena.

Vastustuskykyisemmät työmarkkinat

Ottaen huomioon, että EU:n kasvu on hitaampaa kuin muiden kehittyneiden talouksien, työpaikkojen luonti on ollut odotettua nopeampaa, Moscovici huomauttaa. Työllisyys kasvoi miltei jokaisessa EU-maassa vuonna 2015.

– Liikumme oikeaan suuntaan, mutta työttömyys on edelleen liian korkeaa. Lisätoimia tarvitaan etenkin pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.

Komission tärkein prioriteetti on investointien uudelleen käynnistäminen. Sen jälkeen tulevat rakenne-uudistukset, joilla pyritään muun muassa kestävän työllisyyden luomiseen.

Euroopan talousnäkymät ovat asteittaisesta elpymisestä huolimatta haastavat. Heikko ulkoinen ympäristö luo tarvetta määrätietoisempiin toimiin kotimaisen kysynnän ja erityisesti investointien tasapainottamiseksi, Moscovici kommentoi.

– Komission tärkein prioriteetti on investointien uudelleen käynnistäminen. Sen jälkeen tulevat rakenneuudistukset, joilla pyritään muun muassa kestävän työllisyyden luomiseen. Komissio peräänkuuluttaa jäsenmailta myös vastuullista julkisen talouden hoitoa.

Julkiseen talouteen osuvien rakenneuudistusten vastapainoksi komissio on julkaissut alkuvuodesta tasa-arvoisempaan sosiaalipolitiikkaan tähtäävän esityksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista.

– Sosiaalisten oikeuksien pilari on osa komission työtä syvemmän ja oikeudenmukaisemman talous- ja rahaliiton puolesta. Tavoitteena on edistää sosiaalista lähenemistä tekemällä työmarkkinoista ja sosiaaliturvajärjestelmistä vastustuskykyisemmät talouden häiriöille.

Komissaarin mielestä EU:n nykyinen talouden ohjausjärjestelmä, jonka puitteissa jäsenmaiden talouspolitiikkaa seurataan, tarjoaa tasapainoisen pohjan EU-sitoumusten jatkuvuuden turvaamiseksi kunnioittaen samalla kansallisia politiikkavalintoja. Askeleet kohti syvempää integraatiota ja koordinaatiota tulee Moscovicin mukaan yhdistää lisääntyneeseen demokraattiseen valvontaan, jotta politiikkatoimien legitimiteetti voidaan varmistaa.

Vahvempaa yhteistyötä talous- ja pakolaisasioissa

Eurooppaa koettelevat samanaikaisesti taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, pakolaisten ennennäkemätön määrä sekä luottamuspula vakiintuneisiin puolueisiin ja järjestelmiin.

Ilmiöt ruokkivat toinen toistaan johtaen kokonaisvaltaiseen pessimismin ja epävarmuuden tunteeseen.

– Ilmiöt ruokkivat toinen toistaan johtaen kokonaisvaltaiseen pessimismin ja epävarmuuden tunteeseen. Tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja. Komissio on tehnyt töitä yhteisten vastausten löytämiseksi. Jäsenmaiden on kuitenkin tuettava tällaista lähestymistapaa, jos sen halutaan toimivan, Moscovici sanoo.

– Olemme nähneet tuloksen hajanaisista, yksipuolisista vastauksista pakolaisvirtoihin: jo ennestään suuren inhimillisen kärsimyksen paheneminen ja ulkomaailmalle välittynyt vaikutelma siitä, ettei Eurooppa kykene toimimaan koordinoidusti.

Moscovicin mukaan EU:n täytyy yhdistää voimansa tehokkaammin myös talouspolitiikan saralla vankemman talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomiseksi.

– Meidän tulee hyödyntää kaikki käytössä olevat välineet tarjotaksemme ratkaisuja kansalaisten kohtaamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Komission eurooppalainen investointisuunnitelma on konkreettinen esimerkki siitä, miten yhteisillä toimilla voi olla vaikutus, joka on huomattavasti suurempi kuin osiensa summa.

Teksti, Meiju Keksi FinUnions

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.