Uutishuone

Menestyneiden pörssiyhtiöiden henkilöstövähennykset kertovat ahneudesta

Useat Suomessa toimivat pörssiyhtiöt ovat viime vuosina irtisanoneet henkilöstöään. Samaan aikaan monet näistä yhtiöistä ovat jakaneet isoja osinkoja osakkeenomistajilleen. On huolestuttavaa, että yritys päättää aloittaa yt-neuvottelut tehtyään ensin hyvän tuloksen ja jakaa tämän jälkeen tuloksesta yhä suuremman osan ulos osinkoina. On siksi perusteltua kysyä, tekeekö yritysten ahneus työttömiä?

Osakeyhtiön lähtökohtaisena tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtiön johdon on toimittava yhtiön edun mukaisesti ja johtajien olisikin huomioitava yhtiön eri sidosryhmien intressit laaja-alaisesti. Yhtiön etua tulisi arvioida nimenomaan yrityksen pitkäaikaisen tuloksentekokyvyn perusteella. On kyettävä investoimaan tulevaan, ja siksi hyvää tulosta tehneiden pörssiyritysten työntekijöiden irtisanomiset kertovat usein ahneudesta.

Yrityksen johtajilla, eri osakkeenomistajilla ja yhtiön muilla sidosryhmillä on usein erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka yrityksen resursseja olisi käytettävä. Yhtiön johto saattaa esimerkiksi jättää tekemättä tarpeellisia investointeja ja vältellä investointipäätöksiin sisältyvää riskiä. Tavoitt eeksi on saatettu asettaa voiton maksimoiminen lyhyellä aikavälillä kustannuksia alentamalla ja työntekijöitä irtisanomalla. Tällainen toimintatapa heikentää yrityksen menestys- ja kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Yritysjohdon palkkiojärjestelmät olisikin syytä rakentaa siten, että ne kannustaisivat johtoa investoimaan ja panostamaan liiketoiminnan kasvuun eikä hakemaan pelkästään lyhyen aikavälin tuloksen kohentamista yhtiön kustannuksia alentamalla.

Pörssiyhtiön suuri osingonjako ja vähäiset investoinnit voivat olla merkkinä myös yhtiön johdon strategisen näkemyksen puutteesta: ei ole pystytty näkemään uusia kasvun mahdollisuuksia. Yritysten työntekijöillä on paljon tärkeää tietoa yritystensä toiminnoista ja tämän tiedon hyödyntäminen on avainasemassa, kun haetaan uusia kasvumahdollisuuksia ja kehitetään innovaatioita. Kilpailukyvyn ja kasvun edellytyksiä voitaisiinkin parantaa sillä, että työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia yhtiöiden johdossa ja päätöksenteossa lisättäisiin. Työntekijöiden osallistamisesta ja tietotaidon hyödyntämisestä syntyvä kilpailuetu on yhä tärkeämpi menestystekijä yrityksille globaalissa taloudessa. Työntekijöiden edustusta yritysten hallinnossa olisikin syytä lisätä, jotta yritysten kilpailukyky vahvistuisi.