Uutishuone

Katarina Murto: Neuvotteluosaamista, tiedonsaantia ja johtamista parannettava työpaikoilla

Toimiva paikallinen sopiminen edellyttää sekä työnantajilta että henkilöstön edustajilta hyvää neuvotteluosaamista sekä korkeaa tietämystä työpaikan asioista. STTK:n johtaja Katarina Murto esittää työpaikoille lisää johtamis- ja esimieskoulutusta sekä neuvottelukoulutusta niin työnantajille kuin henkilöstön edustajille.

– Jotta paikallista sopimista voidaan lisätä, pitää työpaikkatason neuvotteluosaamista ja -kulttuuria parantaa. Ilman osaamista ja tietämystä neuvottelut eivät voi johtaa tasapainoiseen lopputulokseen, eikä neuvottelutoiminta tällöin ole koko työpaikkaa ja työyhteisöä kehittävää, Murto toteaa.

STTK:n 2015 tekemän Henkilöstön edustaja -kyselyn vastaajista kolmannes koki tiedon kulkevan työnantajalta henkilöstön edustajille joko melko tai erittäin huonosti. Vastaajat pitivät myös neuvotteluosaamista tärkeimpänä kehittämistarpeenaan. Kyselyyn vastasi noin 2000 julkisen ja yksityisen sektorin STTK:laista henkilöstön edustajaa.

– Jos kolmannes luottamusmiehistä kokee, että tiedotusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tietojen saatavuus oli erittäin tai melko huonoa, on työpaikan valmius paikalliseen sopimiseen puutteellista, Murto toteaa.

–  Luottamusta ja tiedonsaantia pitää edistää esimerkiksi kehittämällä yhteistoimintalainsäädäntöä  ja takaamalla henkilöstön edustajille edustus työpaikan hallintoelimiin, Murto esittää. – On myös välttämätöntä, että henkilöstön edustajille taataan kaikissa tilanteissa oikeus ammattiliittonsa asiantuntija-avun käyttöön neuvottelujen kuluessa.

Johtamisongelmien ratkominen vaatii  panostusta

Työpaikkojen erilaisten johtamisongelmien ratkominen vaatii henkilöstön edustajilta koko ajan lisääntyvää panostusta. Henkilöstön edustajat pitävätkin esimieskoulutusta riittämättömänä. Laadukkaalla johtamisella ja esimiestyöllä on kuitenkin merkittävä vaikutus luottamuksen ja hyvän neuvottelukulttuurin edistämisessä.

– Luottamus ja hyvä neuvottelukulttuuri ovat edellytyksiä sille, että paikallinen sopiminen ylipäätään voi kehittyä. Työpaikkatason sopimuksille täytyy myös olla riittävät perusteet ja molemminpuolinen intressi, Katarina Murto painottaa.

– Paikallinen sopiminen ei saa tarkoittaa vain heikennyksiä työehtoihin. Neuvottelualoitteen pitää olla molemmilla osapuolilla, jotta asetelma olisi tasapuolinen ja henkilöstön näkemykset tulisivat aidosti huomioiduiksi. Sopimisen on toimittava molempiin suuntiin, Murto toteaa.

STTK suhtautuu myönteisesti paikallisen sopimisen edistämiseen sopimusteitse ja tietyin reunaehdoin. Työtä ja työelämää on tärkeää kehittää siellä missä työtä tehdään. Henkilöstön edustajien työmäärä ja vastuut ovat merkittäviä. STTK pitääkin tärkeänä, että tehtävän hoitoon käytettyä aikaa lisätään.

Lue myös: STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015