Uutishuone

Vuodenvaihde muuttaa etuuksia ja tarkentaa lainsäädäntöä

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2016 alussa voimaan useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan säädösmuutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.
Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee
Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa korotetaan ja se yhtenäistetään nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustason kanssa vuoden 2016 alusta.
Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee (Tiedote 10.12.2015)

Muutoksia etuuksiin – hallitus korottaa takuueläkettä
Takuueläke nousee 20 eurolla ensi vuoden alusta alkaen. Takuueläkkeen tarkoituksena on turvata Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentuloa, jos hänen eläkkeensä eivät muuten riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu. Muutoksella yhtenäistetään ja selkeytetään vammaisetuusjärjestelmää.
Muutoksia etuuksiin – hallitus korottaa takuueläkettä (Tiedote 10.12.2015)

Työttömyysvakuutusmaksuihin 0,50 prosenttiyksikön korotus
Sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun tulee 0,50 prosenttiyksikön korotus vuodelle 2016. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,15 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 044 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,90 prosenttia palkasta. Maksujen korottaminen johtuu työttömyyden kasvusta, joka on vähentänyt vakuutusmaksutuloja ja lisännyt työttömyyspäivärahamenoja.
Työttömyysvakuutusmaksuihin 0,50 prosenttiyksikön korotus (Tiedote 3.12.2015)

Vuoden 2016 työeläkemaksut vahvistettu
Vuonna 2016 työntekijän eläkelain mukainen kesimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,0 prosenttia palkasta. Maksu pysyy vuoden 2015 tasolla. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,70 ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on vuonna 2016 keskimäärin 18,0 prosenttia. Myös nämä prosenttimäärät ovat samat kuin vuonna 2015.
Vuoden 2016 työeläkemaksut vahvistettu (Tiedote 26.11.2015)

Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2016 vahvistettu
Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,30 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,47 prosenttia. Molemmat maksut laskivat 0,02 prosenttiyksikköä vuoden 2015 tasosta. Työantajan sairausvakuutusmaksu on 2,12, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu on 0,82 prosenttia palkasta tai työtulosta. Molemmat maksut nousevat 0,04 prosenttiyksikköä vuodesta 2015.
Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2016 vahvistettu (Tiedote 19.11.2015)

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2016
Elinaikakerroin vuodelle 2016 on 0,96800. Elinaikakerroin pienentää vuonna 1954 syntyneiden vuonna 2016 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 3,2 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2016 myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin ja luopumistukiin.
Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2016 (Tiedote 17.11.2015)

Palkkakerroin nousee – työeläkeindeksi pysyy ennallaan
Työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2016 on vahvistettu. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,373. Vuoteen 2015 verrattuna palkkakerroin nousee hieman yli 0,7 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2519. Työeläkeindeksi pysyy samana kuin vuonna 2015, joten työeläkeindeksiin sidotut etuudet eivät lainkaan nouse kuluvaan vuoteen verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.
Palkkakerroin nousee – työeläkeindeksi pysyy ennallaan (Tiedote 29.10.2015)

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 2016
Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset on koottu nykyisistä kolmesta laista yhdeksi uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi. Lakiin on kirjattu vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusrakenteet, kuten rahoitus tai toimeenpano, eivät muutu.
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 2016 (Tiedote 23.4.2015)

Merimiesten eläketurva yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa
Merimiesten eläketurva vastaa jatkossa pääosin yksityisten alojen työeläkejärjestelmää. Merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelyistä luovutaan siirtymäajan jälkeen ja eläkeikä on sen jälkeen sama kuin muilla aloilla.
Merimiesten eläketurva yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa (Tiedote 19.3.2015)

Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee
Jatkossa oikeus Kelan vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ei enää edellytä, että hakija saa myös korotettua tai ylintä vammaisetuutta. Samalla vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Oikeus kuntoutukseen voidaan ratkaista ilman vaikeavammaisen käsitettä. Kuntoutuksen myöntäminen perustuu jatkossa sairauteen tai vammaan, niihin liittyviin rajoitteisiin ja huomattaviin vaikeuksiin arjessa suoriutumisessa sekä vähintään vuoden kestävään kuntoutustarpeeseen.
Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee (Tiedote 19.2.2015)

Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016
Toimeentulotuen perusosa pysyy samalla tasolla vuonna 2016 kuin tänä vuonna, vaikka kansaneläkeindeksi laskee. Perusosan määrä on myös tänä vuonna yksinasuvalla 485,50 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuen määrä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella. Ensi vuonna kansaneläkeindeksi alenee 0,4 %. Tämä alenema laskisi myös toimeentulotuen perusosaa. Jotta ensi vuonna maksettavan toimeentulotuen perusosa säilyy nykytasolla, laissa säädettyä perusosan määrää korotetaan hieman.
Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016 (Tiedote 17.12.2015)
Rokotukset puutiaisaivotulehdusta vastaan jatkuvat Ahvenanmaalla osana rokotusohjelmaa (Tiedote 12.11.2015)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat vuoden 2016 alusta
Asiakasmaksuasetuksessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat vuoden 2016 alusta (Tiedote 19.11.2015)