Pardian jäsentutkimus: Työn muutoksissa kaivataan ikäjohtamista


Työhyvinvointi

Jopa 80 prosenttia Pardian jäsenkyselyyn vastanneista kertoo työtahdin tiukentuneen ja uuden tiedon omaksumisvaatimusten lisääntyneen viimeisen kahden vuoden aikana, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

− Jatkuvat toimintamenojen leikkaukset ja entistä pienemmät henkilöstöresurssit lisäävät stressiä ja vaikuttavat työoloihin ja työntekoon heikentävästi pardialaisilla työpaikoilla, Simola sanoo.

Vastaajista yli 70 prosenttia kertoi myös työtehtävien alueen laajentuneen ja työtehtävien lisääntyneen sekä tulostavoitteiden tiukentuneen ja tulosseurannan tehostuneen.

Kiireen ja työstressin koki eniten kasvaneen 40−54-vuotiaat. Vastaajista erityisesti nuorimmat, alle 40-vuotiaat sanoivat työtehtävien lisääntyneen ja työtehtävien alueen laajentuneen. Vanhimmat, yli 55-vuotiaat vastaajat taas kokivat uuden tiedon omaksumisvaatimuksien kasvaneen, tulostavoitteiden tiukentuneen ja tulosseurannan tehostunen enemmän kuin muut ikäryhmät.

− Työuran eri vaiheissa ja kaikissa ikäryhmissä tarvitaan ikäjohtamista työpaikoilla. Nuoret kaipaavat tukea työn hallintaan kiireessä ja vanhemmat työntekijät tarvitsevat koulutusta ja kannustusta uuden oppimiseen ja omaksumiseen.

Nuoret kaipaavat tukea työn hallintaan kiireessä ja vanhemmat työntekijät tarvitsevat koulutusta ja kannustusta uuden oppimiseen ja omaksumiseen.

Henkilöstön määrä pardialaisten työpaikoilla on vähentynyt kyselyn mukaan 73 prosentilla työpaikoista, 17 prosentilla pysynyt ennallaan ja 10 prosentilla kasvanut.

Työssäjaksamista kuormittavat eniten kiireen tunne, tekemättömien töiden paine, työstä maksettava liian pieni palkka, epävarmuus työpaikan tulevaisuudesta ja henkinen uupuminen.

Eri ikäryhmillä korostuivat työelämässä erilaiset tarpeet

Nuorimmat vastaajat kokivat eniten, että työpaikan tiedotus on riittämätöntä, omaa työtä ei arvosteta, työolosuhteet ja työilmapiiri on huono, tulevaisuus tuntuu epävarmalta ja henkinen uupuminen uhkaa.

Vastaajista vanhimmat taas pelkäsivät muita enemmän sitä, etteivät pysy työelämän kehityksen vauhdissa mukana, kokivat ikäsyrjintää, fyysistä uupumista ja puutetta omassa ammattitaidossa.

Kaikkien työssäjaksamista auttavat varmuus työpaikan säilymisestä, parempi palkka ja johtamistapojen parantaminen. Työmäärän vähentämistä ja joustavampia työaikoja kaipasivat erityisesti 40−54-vuotiaat.

Nuorilla korostui erityisesti koulutusmahdollisuuksien lisäämisen tarve. Vanhimmalla ikäryhmällä esiin nousi muita ryhmiä enemmän työtehtävien muuttaminen tai keventäminen, työterveyshuollon kehittäminen sekä osa-aikaeläkemahdollisuudet.

Pardian jäsentutkimuksen 2015 aineisto kerättiin lokakuussa nettilomakkeella. Vastaajiksi poimittiin 10 prosentin otos Pardian jäsenistä. Kyselyyn vastasi 42 % lomakkeen saaneista eli 1897 vastaajaa. Vastaajista 67 % on naisia ja 33 % miehiä. Heistä 66 % on valtion palveluksessa ja 34 % yksityissektorilla. Vastaajista viidennes on alle 40-vuotiaita, 45 prosenttia 40−54-vuotiaita ja 35 prosenttia 55 vuotta täyttäneitä. Edelliset jäsentutkimukset tehtiin vuosina 1998, 2002, 2006, 2009, 2011 ja 2015.


Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517 ja asiamies Tapio Rissanen, p. 075 3247 528, 045 7731 4358.

***

Henkinen kuormittavuus työelämässä hälyttävää

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä työpaikoilla