STTK: Hallituksen huomioitava työhyvinvointi tuottavuustavoitteiden saavuttamisessa


Työhyvinvointi

STTK:n mielestä uuden hallituksen ohjelmassa on otettava huomioon työhyvinvoinnin merkitys työelämän tuottavuustavoitteiden saavuttamisessa.
– Työhyvinvointia edistämällä ylläpidetään työkykyä ja motivaatiota, tehokkuus paranee ja tuottavuus lisääntyy. Työhyvinvointi heijastuu myös työterveyshuollon kokonaiskustannuksiin. Työnantajien olisi otettava työjärjestelyissä nykyistä enemmän huomioon työntekijöiden omat näkemykset esimerkiksi työaikojen järjestelyissä. Lisääntyneet vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat avain piteneviin työuriin, toteaa johtaja Katarina Murto.

STTK esittää työaikapankkien nykyistä laajempaa käyttöönottoa työpaikoilla.
– Työaikapankkijärjestelmän toimivuus ja pankkien kehittäminen varmistetaan selkeillä pelisäännöillä.

Avainhenkilöitä työhyvinvoinnin edistämisessä ovat työpaikkojen luottamushenkilöt, henkilöstöedustajat ja työsuojeluvaltuutetut.
– Työpaikkatason vuoropuhelu ei STTK:n tuoreimman luottamusmiesbarometrin perusteella ole parhaalla mahdollisella tolalla. Tiedotusvelvollisuuden piiriin kuuluva tieto tulee kolmasosalle luottamusmiehistä erittäin tai melko huonosti ja alakohtaiset erot ovat isoja. Esimiesten kanssa vielä keskustellaan, mutta yhteistyö ylimmän johdon kanssa on vähentynyt. Yritysjohdon ja työyhteisöjen välisessä vuoropuhelussa on selvä kehittämisen tarve. Parhaiten se onnistuu muuttamalla yhteistoimintalakia siten, että se parantaa henkilöstön edustajien osallistumis- ja tiedonsaantioikeutta, Murto esittää.

Kaiken muutoksen keskellä työelämään luo erityistä painetta heikko taloustilanne, joka näkyy lomautuksina ja irtisanomisina. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja motivaation kannalta työsuhdeturvan edistäminen on tärkeää.
– STTK esittää taloudellisten ja tuotannollisten irtisanomiskynnysten tiukentamista erityisesti silloin, kun yritys menestyy. Lomautusten on oltava irtisanomisiin verrattuna ensisijaisia. Työn tarjoamiseen ja työntekijöiden kouluttamiseen liittyviä työnantajien velvoitteita on lisättävä esimerkiksi siten, että työnantajan vastuu työntekijän työllistymissuunnitelman mukaisesta koulutuksesta vastaa työnantajan taloudellista asemaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Katarina Murto, puhelin 050 568 9188.