Maakunta sykkii korkeakoulun arkea


Maksuton koulutus

Ammattikorkeakoulut (AMK) ympäröivine maakuntineen elävät keskellä valtavaa murrosta, jota vauhdittaa valtakunnallinen 20 prosentin perusrahoituksen leikkaus. Korkeakoulujen rakenteet, toiminta ja kulttuurit uudistuvat vauhdilla. Tulosperusteinen rahoitusmalli pakottaa juoksemaan koko ajan kovempaa.

Kajaanin AMK (KAMK) vastaa Kainuun pysyvästä korkeakoulutasoisesta tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Alueen työ- ja elinkeinoelämä näkee KAMK:n roolin erityisesti pienten- ja keskisuurten yritysten kehittämisessä ja kansainvälistämisessä elintärkeänä. KAMK:n aluekehitysvastuu on huomattavasti koulutusvastuutaan laajempi.

KAMK on vuodesta toiseen ollut tuloksellisimpien ja aluevaikutukseltaan merkittävimpien korkeakoulujen joukossa. Tulosten kehittymistä on aina seurattu aktiivisesti ja poikkeamiin puututtu. Mitään ei ole pidetty itsestään selvyytenä.

Moni valtakunnallinen kehittämisvelvoite on toteutettu Kainuussa oma-aloitteisesti. Vastaavasti kainuulaisia yhteistyömalleja on viety hyvinä käytänteinä muualle. Vanhasta on luovuttu ollaksemme entistä parempia valituilla painopistealueilla. Muutoksen eturintamassa olemisen avulla tulevaisuuden tekemisen työkalut on pidetty tiukasti itsellä.

Koulutussektori- ja maantieteelliset rajat rikkovassa yhteistyössä organisaatiot itsessään eivät voi olla itseisarvo.

Kainuussa koulutus-, kehitys- ja tutkimustoimintaa halutaan kehittää kokonaisuutena. Ilman yhteistä tavoitetta sektorikohtaiset kehittämistoimet rakentavat entistä korkeampia muureja olemassa olevien rakenteiden ympärille. Koulutussektori- ja maantieteelliset rajat rikkovassa yhteistyössä organisaatiot itsessään eivät voi olla itseisarvo.

Pitkäjänteisen kehitystyön tulokset ovat kiistattomia. Esimerkiksi mittaus- ja tietojärjestelmiin nivoutuva viiden organisaation CEMIS-yhteistyö on kolmessa vuodessa viisinkertaistanut kansallisen ja 13-kertaistanut kansainvälisen T&K-rahoituksen. KAMK:uun Kainuun ulkopuolelta hakeutuvien opiskelijoiden määrä on kasvanut neljässä vuodessa 40 prosentista 60 prosenttiin. Peli-, datacenter-, aktiviteettimatkailu- ja kaivannaisala ovat KAMK:n tunnustettuja vahvuusalueita.

Koulutukseen kohdistuvat leikkaukset vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen

Positiivisuudesta huolimatta koulutukseen kohdistuvat leikkaukset sekä järjestelmätason uudistukset vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen. Koulutuksen ja osaamisen yhteiskunnallisesta merkityksestä kaikki ovat samaa mieltä. Haaste lienee siinä, miten punainen lanka kansainvälisten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten tavoitteiden välillä saadaan näkyväksi valtakunnan tasolla.

Korkeakoululaitokselle olisi perusteltua laatia puolustusselonteko-tyyppinen selvitys, joka hyväksyttäisiin parlamentaarisesti yli hallituskausien. Vaikka selvitys pitäisikin sisällään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia nykyjärjestelmään nähden, tavoitteet saataisiin sovittua ja siten työrauha varmistettua pitkälle tulevaisuuteen.

Turo Kilpeläinen

Kirjoittaja on Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori.

turo.kilpelainen@kamk.fi