STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ITUC:n kongressissa: Koulutus luo hyvän elämän rakennuspalikat kaikkialla maailmassa


Kestävä kehitys

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mielestä koulutuksen merkitystä on vahvistettava kansainvälisen ay-liikkeen tavoitteissa. Tänään ay-liikkeen maailmankongressissa (ITUC) Berliinissä puhuneen Palolan mukaan koulutus on paras keino tukea ihmisten mahdollisuuksia oman elämänsä rakentamisessa ja työuransa edistämisessä. Sen avulla voidaan myös edistää kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista työelämää.

Koulutus vahvistaa demokratiaa ja kansalaisoikeuksia. Lukutaitoiset, osaavat ihmiset ovat valmiimpia huolehtimaan oikeuksistaan. Erityisesti naisten lukutaito on keskeinen tapa vaikuttaa esimerkiksi myös väestönkasvua hillitsevästi.

– Hyvä perus- ja ammatillinen koulutus on kaikkialla maailmassa perusta, jolta ponnistaen työllistyminen helpottuu ja köyhyys vähenee.

Nopea teknologinen kehitys ja kilpailukyky edellyttävät koulutettuja työntekijöitä. Tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät oppimaan uutta ja kehittymään.
– Koska teknologiat vanhenevat nopeasti, elinikäisen oppimisen on oltava mahdollista kaikille työntekijöille. Ilman uuden oppimista kilpailukyky ei kehity.

Kestävä kehitys edellyttää osaamista

– STTK haluaa edistää kestävää kehitystä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Elämme tällä hetkellä maailmassa, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Maailman väestöstä 65 prosenttia elää suuressa puutteessa ja 14 prosenttia elää rikkaissa maissa kuten Suomi. Kuilu ääripäiden välillä kasvaa koko ajan.

Epätasaisesti jakautuva talouskasvu ja omaisuuksien keskittyminen harvojen haltuun eivät stimuloi kasvua köyhissä maissa eivätkä anna toivoa nälkää näkeville. On vahvistettava epätasa-arvoa vähentävää politiikkaa.

– Tarvitaan vahvoja poliittisia johtajia, jotka sitoutuvat päätöksiin, joilla ympäristöongelmia voidaan vähentää. Tarvitaan kansalaisia, jotka tukevat näitä päätöksiä ja ovat valmiita muuttamaan omia kulutustottumuksiaan kestävään suuntaan. Tarvitaan uudenlaista tuotantoa ja vanhojen tuotantotapojen kehittämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi.

Työelämää on kehitettävä siten, että siirtyminen kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon kohdistuu työtehtäviä ja ammatteja vaihtamaan joutuviin työntekijöihin oikeudenmukaisesti.

– Roomaa ei rakennettu päivässä, eikä kestävään kehitykseen siirrytä sormea napsauttamalla. Tarvitaan pitkän tähtäimen kestävän kehityksen strategioita. Tarvitaan koulutusta, jotta ihmiset saavat riittävästi tietoa omien toimiensa tueksi. Lisäksi tarvitaan toimivia yhteistyörakenteita. Eurooppalainen sosiaalisen vuoropuhelun malli sopii kaikkialla maailmassa työelämän hyvän uudistamisen ohjenuoraksi. Sosiaalisen vuoropuhelun avulla voidaan ratkoa ongelmia hallitusti ja hallita myös työelämän nopeita rakennemuutoksia.