Työpaikoille uusia työkaluja osaamisen kehittämiseen


Työntekijöiden osaamisen kehittämistä tuetaan nyt uudella taloudellisella kannusteella. Sillä halutaan ohjata työnantajia tarjoamaan työntekijöilleen koulutusta, joka ennakoi työtehtävien muuttuvia vaatimuksia ja uusia osaamistarpeita. Samalla vuosittain koulutukseen osallistuvien työntekijöiden määrän toivotaan lisääntyvän.

– Uusi laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä on tiekartta, joka neuvoo, miten työpaikalla tulisi toimia ja mitä ottaa huomioon koulutustarpeita arvioitaessa,  kertoo STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Jukka Ihanus.

Tuen saaminen edellyttää työnantajalta koulutussuunnitelman laatimista.  Yhteistoimintalakien soveltamisalan piirissä oleville työnantajille koulutussuunnitelma on pakollinen ja pienille työpaikoille vapaaehtoinen. Edellytykset kannusteen saamiselle ovat kaikkien työnantajien osalta samat koosta tai toimialasta riippumatta.

– Valitettavasti laki ei takaa vuosittaista koulutusta kaikille työntekijöille. Henkilöstön edustajat voivat kuitenkin esittää tarpeelliseksi katsomaansa koulutusta koulutussuunnitelmia laadittaessa. Lakiin on myös kirjattu vaatimus työntekijöiden tasapuolisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta, kun koulutuksia kohdennetaan, toteaa lakimies Heli Ahokas.

Enintään kolme koulutuspäivää

Laki edellyttää, että työnantaja edistää koulutuksella erityisesti ikääntyvien ja työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Kannusteen saa enintään kolmelta päivältä vuodessa työntekijää kohden. Koulutuspäivä kestää vähintään kuusi tuntia yhdessä tai useassa jaksossa. Kannustetta ei saa, jos kysymyksessä on perehdytys, työn opastus tai omien työtehtävien suorittaminen.

– Lain toimivuutta seurataan kahden vuoden ajan. Mikäli sen tavoitteet eivät toteudu, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin, Jukka Ihanus kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön työelämäbarometrin mukaan vuonna 2012 työnantajan maksamaan koulutukseen osallistui 57 prosenttia palkansaajista. Julkinen sektori tarjoaa koulutusta työntekijöilleen yksityistä sektoria enemmän. Tilastokeskuksen yritysten henkilöstökoulutustutkimuksen (vuodelta 2010) mukaan pienissä yrityksissä panostetaan vähemmän henkilöstön koulutukseen kuin suurissa. Yrityksissä koulutuksen kesto työntekijää kohden oli vajaat puolitoista päivää.

Lue myös: Toimihenkilöbarometri 2013: Puolet STTK:laisista sai henkilöstökoulutusta