Jukka Ihanus: Kehysriihen päätökset suomalaisen teollisuuden tueksi


Suomen kilpailukyky ja elinkeinopolitiikka

Suomen talouden ongelmat poikkeavat monista muista maista siinä, että meillä on suhdanneongelman lisäksi käynnissä teollisuuden rakennemuutos. Historiallisesti Suomen talouskasvu on ollut pitkälti teollisuuden ansiota. Teollisuuden tämän hetken ongelmat näkyvät muun muassa kasvavina työttömyyslukuina, yritysten häipymisenä Suomesta ja investointien vähäisyytenä.

Rautaruukin yrityskaupassa on valtio-omistajan pidettävä huoli siitä, että osaamisen ja työpaikkojen säilyminen Suomessa pyritään varmistamaan.

STTK:n yhteiskuntasuhteista vastaavan päälikön Jukka Ihanuksen mielestä talouspolitiikan tavoitteena on oltava 150 000 – 200 000 uuden työpaikan luominen Suomeen tulevina vuosina.

– Työurien pidentämistä tavoitteleva politiikka tarvitsee rinnalleen myös työpaikkoja luovaa politiikkaa. Molempia tarvitaan, jotta voimme tehdä kestävä ratkaisua, julkisten palveluiden rahoitusten ja etuuksien turvaamiseksi, Ihanus muistuttaa.

– Rautaruukin yrityskaupassa on valtio-omistajan pidettävä huoli siitä, että osaamisen ja työpaikkojen säilyminen Suomessa pyritään varmistamaan. Aikaisemmat esimerkit TeliaSoneran ja Storan Enson tapauksissa antavat aiheen huoleen siitä kuinka yrityskaupan jälkeen toiminta Suomessa kehittyy. Yrityskaupat voivat  parhaimmillaan  olla myös mahdollisuus kehittää toimintaa Suomessa, Ihanus korostaa.

Vientimarkkinoiden suhdannekehitykseen Suomi ei voi juuri vaikuttaa.
– Mutta viennin kilpailukyvyn paranemisen kautta voidaan saada aikaan kasvua. Tehty pitkäaikainen, maltillinen työmarkkinaratkaisu auttaa lyhyellä aikavälillä suomalaisen työn kilpailukyvyn parantamisessa maailman markkinoilla. Meidän pitää käyttää hyödyksi tämä aika pidemmän aikavälin kilpailukyvyn vahvistamiseen. Tämä edellyttää uusia tuotteita ja palveluita sekä uutta osaamista.

STTK:n ekonomistien arvion mukaan Suomen vientiä auttaisi se, jos EKP höllentäisi rahapolitiikkansa. EKP:n politiikka on ollut tiukempaa kuin USA:n tai Japanin keskuspankkien. EKP on ainoa eurooppalainen toimia talouspolitiikassa ja sen olisi toimittava pontevammin kasvun vauhdittamiseksi.

Työn hinta heppoinen selitys

Ihanuksen mielestä Suomen viennin kilpailukykyongelmien yksi syy on siinä, että olemme investoineet kilpailijoitamme vähemmän koneisiin ja laitteisiin.
Suomalaisen työn korkea hinta on liian helppo selitys. Hyvistä, laadukkaista tuotteista ja palveluista ollaan aina valmiita myös maksamaan. Suomalaisen tehdasteollisuuden investoinnit ovat talouskriisin aikana vähentyneet voimakkaammin kuin monissa kilpailijamaissa.

– Tästä tulee Suomen taloudelle ongelma tulevaisuudessa, kun emme pysty juoksemaan kovempaa kuin kilpailijamme. Investoinnit eivät ole viime vuosina riittäneet korvaamaan pääoman kulumista.  Teollinen tuotantokapasiteetti on ainakin jonkin verran pienentynyt.

Ihanuksen mielestä valtio voi ja sen pitää edistää yksityisen sektorin investointeja luomalla niille puitteet.
– Toivottavasti tehty mittava yritysveronalentaminen houkuttaa Suomeen investointeja. Se ei kuitenkaan riitä. Osa puitteiden luomista on julkisen sektorin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistavat investoinnit esimerkiksi viennin kannalta tärkeisiin liikenneväyliin sekä investointeja tukeva sääntely esimerkiksi lupamenettelyjen kehittäminen jouhevammaksi.

Kehysriihessä kannettava huolta teollisuudesta

Maan hallituksen on Jukka Ihanuksen mielestä tulevassa kehysriihessä tehtävä ehdottomasti ratkaisuja, jotka edistävät teollisuuden investointeja Suomeen.

– Tarvitsemme kokonaisvaltaista, eri hallinnonalat läpileikkaavaa elinkeinopoliittista ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on oltava tuottavuuden nostaminen ICT:n laajemmalla hyödyntämisellä sekä teollisuuden jalostusarvon nostaminen. Ihanuksen mielestä valtion tulisi uskaltaa investoida vaikka velkavetoisesti, sillä Suomi saa edelleen edullisesti lainaa.

– Nyt tarvittaisiin poliittiselta päättäjiltä rohkeutta ja visionäärisyyttä.  Viime vuosina on esitetty esimerkiksi Infra Oy:tä tai kasvurahastoa investointien vauhdittamiseen, mutta riittävän vaikuttavat päätökset puuttuvat.